Mundlige beretning for 2011

DBU Lolland-Falster – Mundtlig beretning for året 2011 
Mundtlig beretning 2012. 

Kære repræsentantskab, kære gæster.

Jeg vil indlede dette repræsentantskabsmøde med at minde 2 af vore fodboldvenner, der ikke er her mere.

Mindeord

Jørgen Olsen, Maribo – døde den 22. marts 2011 – 77 år gammel.
Den 22. marts 2011 døde Jørgen Olsen. Jørgen var kendt for sit store engagement i gennem mange år i Maribo Boldklub, MB´s Venner og mange flere opgaver.

I DBU Lolland-Falster udførte Jørgen i gennem mange år og med stor anerkendelse en opgave som DBU trænerinstruktør. Jørgen var efterfølgende et mangeårigt medlem af unionens Uddannelsesudvalg og bestred i mange år opgaven som sekretær.

Jørgen var kendt, anerkendt og respekteret for sit store engagement og positive indstilling.

Jørgen Olsen modtog unionens sølvnål i 2002.

Ove Hansen, Eskilstrup – døde den 2. august 2011 – 72 år gammel.
Dagen efter at hans elskede klub, Eskilstrup Boldklub holdt reception i forbindelse med sit 70 års jubilæum døde Ove.

Ove var formand i Eskilstrup Boldklub i mange år og påtog sig udover formandsposten en række øvrige opgaver i boldklubben, for Eskilstrup-hallen og mange øvrige opgaver i byen, Eskilstrup.

Ove modtog unionens sølvnål i 1989.

Ove Hansen var igennem mange år og indtil 2010 revisor for DBU Lolland-Falster.

Æret været deres minde.

Må jeg bede forsamlingen om at rejse sig og mindes de to personer.

Repræsentantskabsmøde i 2011 – forandringer.
Kære repræsentanter og gæster. Velkommen til repræsentantskabsmøde 2012 i DBU Lolland-Falster. Vi er i dag 54 repræsentanter, der repræsenterer 25 klubber. Velkommen til de frivillige, der i året 2011 har arbejdet for DBU Lolland-Falster.

En speciel velkomst skal lyde til vore æresmedlemmer og modtagere af vor Guldnål, Kaj Lauritsen, Kaj D. Larsen, Finn Andersen og Ove Jensen.

Nye ideer.
Igennem flere år har bestyrelsen haft et ønske om at få endnu flere klubrepræsentanter til at deltage ved mødet dels fordi repræsentantskabet er den øverste myndighed dels fordi vi gerne vil drøfte fodboldens udvikling på Lolland-Falster samme med klubrepræsentanter og så mange klubber som muligt.

Derfor har bestyrelsen i år valgt at afholde repræsentantskabsmødet på en lørdag formiddag og med respekt for unionens love har vi også samtidigt forsøgt at forny afviklingen af mødet og forsøgt at gøre dagen endnu mere inspirerende for jer deltagere.

Vi vil gerne senere i dag orientere jeg alle om nye indsatsområder, som vi vil arbejde for i 2012. Men mere herom lidt senere.

LFBU blev til DBU Lolland-Falster.
Ved sidste års repræsentantskabsmøde vedtog vi at ændre unionens navn fra LFBU til DBU Lolland-Falster.
Navneskiftet føler jeg er sket med succes men det kan hænde, at vi eller vore repræsentanter i deres iver for at fortælle om en aktivitet glemmer vort navneskifte og anvender LFBU i stedet for DBU Lolland-Falster, men det vigtigste er ikke navnet, men at vi fastholder at fokusere på vore aktiviteter og vore fælles værdier.

Visionsplan – ”DBU Lolland-Falster på vej mod 2015”.
På Repræsentantskabet i januar 2011 fremlagde bestyrelsen de 7 indsatsområder i visionsplanen for unionens arbejde frem mod 2015.

Bestyrelsen har udvalgt områder som der skal være specielt fokus på i de kommende år og det er som bekendt:

Netværksdannelse, herunder bl.a. opdeling i 7 distrikter.
Spillerudvikling – drenge
Rekruttering af piger og spillerudvikling for piger
Eftersyn af DBU Lolland-Falster, lederuddannelse mm.
Øget samarbejde med vore 2 kommuner
Turnering og stævner
Dommerrekruttering og fastholdelse af dommere samt udvikling af dommere.

I løbet af året har bestyrelsen arbejdet videre med visionsplanen og vi allerede på nuværende tidspunkt iværksat tiltag på en række af planens indsatsområder.

Men mere herom senere.

Succes hos medlemsklubber under DBU Lolland-Falster
I en tid, hvor der er meget fokus og omtale af den økonomiske situation i samfundet og måske endnu mere fokus på Lolland-Falsters geografiske beliggenhed, ja så føler jeg at der i den grad også er behov for at vi har fokus på de succeser vi i fællesskab opnår.

Jeg vil i denne forbindelse tillade mig kort at berette om vor fremgang på medlemstallet i vore medlemsklubber.

Pr. 1. januar 2011 var registreret i alt 6.721 medlemmer i vore medlemsklubber under DBU Lolland-Falster eller en fremgang på 548 medlemmer i forhold til året 2010. Det er en positiv udvikling og en udvikling som vi skal forsøge at fastholde – om end det bliver svært.

Men fodbolden har mange gode tilbud til børn og unge – og det er også i sær her at vi kan konstatere en fremgang.

Men vi kan glædes os over, at vort Børne- og Ungdomsudvalg også i 2011 har haft stor succes med aktiviteter og tilbud til børn og unge – og sammen med jer klubledere og de frivillige i jeres klubber er der konstant – hele året rundt - afvikling af tiltag, afvikling af stævner med mange piger og drenge som deltagere.

Mange nye medlemmer i klubberne betyder behov for mange trænere, nye som erfarne.

Og det glæder mig at lysten og motivationen blandt de nye trænere og de, der har virket igennem mange år som trænere – fortsat har lyst til at lade sig uddanne.

Det er også en succes, at flere end 100 nye trænere på Lolland-Falster de seneste år har gennemført en træneruddannelse.

Det vidner om, at vore klubber har fokus på, at klubbernes mange børn og unge skal modtages af dygtige og veluddannede trænere, der sikrer spillerne gode oplevelser i klubberne, både ved stævne og kampe men især også ved træningssamler i klubben.

De frivillige i vore klubber og foreninger/ De frivillige i foreningslivet.
Mange børn og unge, mange fodboldspillere, heraf mange nye betyder også behov for mange frivillige i klubberne.

Fodboldklubben er utrolig vigtig for børnenes sociale relationer og idrætsmæssige start på livet, for integration og social sammenhængskraft og for lokalsamfundet.

Med tilgang af medlemmer vil det være naturligt, at der også er flere frivillige, hjælpere i vore klubber.

Der er mange frivillige i vore klubber og jeg er ikke i tvivl om, at vi kunne bruge endnu flere.

Det er vigtigt, at vi sikrer at forældre til børn og ungdomsspillere og alle vore medlemmer - generelt - opfordres til at være frivillige i vore klubber.

Det er vigtigt, at alle føler et medansvar for det arbejde, der foregår i klubben.

Det gør vi efter min mening ved at gøre forældrene aktive i foreningerne.
Gør det frivillige arbejde fleksibelt og overskueligt. Det vil sige tidsbegrænset og opgaveorienteret.

I mange lokalsamfund er vore klubber en mangeårig fast bastion, som der værnes om.

De seneste års økonomiske situation i samfundet generelt - medfører også øget fokus på kommunernes tilskud til klubberne, herunder også brug af faciliteter som baner mm.

Vi vil i nær fremtid afholde et seminar, hvor vi inviterer repræsentanter fra de 2 kommuner, Lolland kommune og Guldborgsund kommune.

På seminaret ønsker vi bl.a. at drøfte, hvorledes vi i fællesskab kan sikre økonomisk stabilitet og fokus på det frivillige arbejde, der udføres i klubberne.

Der er i dag meget fokus politisk på det kæmpearbejde, der i dag udføres af frivillige.

Derfor gælder det også om, at sikre at de frivillige har så gode vilkår som muligt.

Vi har i dag et stort potentiale af frivillige, der gerne vil arbejde på få opgaver.

Vi har også i dag et stort potentiale af børn og unge, der ikke er aktive, som idrætsudøver.

På det seneste har flere professorer, bl.a. ved Københavnsk Universitet forsket i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og indlæring.

Det kan konstateres, at evnen til at løse problemstillinger bliver forbedret ved øget fysisk aktivitet.

Motion ser altså ud til at virke på indlæringsevne.
Vi vil sammen med vore 2 kommuner drøfte, hvorledes fodboldklubber og union kan være med til at løfte denne opgave.

Vi vil gerne påtage os et ansvar her.

Fodbold-Fitness.
Men motion er også sundt for os voksne.

Fodbold-Fitness er et nyt tiltag i samarbejde med jer klubledere.

Fodbold-Fitness handler om at få flere voksne til at spille fodbold og med de muligheder, der vil være i jeres lokale klub.

Med Fodbold-Fitness får vore fodboldklubber mulighed for at åbne døren op for nye målgrupper.

I bund og grund kan vi sige at det handler om, at klubben stiller omklædnings- og banefaciliteter samt veste og bolde til rådighed og at der spilles fodbold på et tidspunkt i klubben, der passer de ”nye” spillere, f.eks. tilrettelægges træning eller Fodbold-Fitness f.eks. hver lørdag formiddag eller f.eks. hver mandag aften.

Nakskov Boldklub har med succes etableret Fodbold-Fitness i 2011.

Rassi fra Nakskov Boldklub vil senere i dag orientere om hvordan Nakskov Boldklub har etableret Fodbold-Fitness.

P.t. er der stor mediemæssig opmærksomhed på de frivillige.

Jeg håber, at denne opmærksomhed er med til at sikre, at vort samfund sikrer, at de frivillige indenfor idrætsverden får bedre forhold til at udføre deres opgaver som ulønnede frivillig.

Hvor er fodbolden på Lolland-Falster på vej hen?
I august måned, da vi kendte holdtilmeldingerne til vor turnering, kunne vi konstatere et fald i tilmeldte hold, både på ungdom- og seniorholdshold.

Et fald på i perioden 2005 – 2011 på 28 hold, hvilket er knapt 20% til nu 142 turneringshold.

Samtidigt kunne vi også i den indeværende sæson konstatere en øget styrkemæssig forskel imellem holdene – fra top til bund – og hold, der trak sig fra turnering.

På et afholdt seminar den 13. november måned drøftede vi og de deltagende klubrepræsentanter, hvorledes klubber og union i fællesskab kan forsøge at ændre kursen på vor lille fodboldunion.

Geografisk er vi placeret, hvor vi nu ligger.

Det kan vi ikke ændre på, men vi kan agere anderledes end vi plejer og vi kan agere måske anderledes end i det øvrige Fodbold-Danmark gør.

Deltagerne ønskede at klubber og union i fællesskab skal arbejde langsigtet og bygge op nedefra, vi kalder det, ”vækste” nedefra.

I fællesskab skal vi sikre grobund for spillerudvikling på vort niveau for piger og drenge og sikre gode turneringstilbud og klubtilbud generelt.

Det glæder mig også, at klubberne på seminaret signalerede, at vi i fællesskab skal løfte denne opgave, at vi skal sikre spillerudvikling på alle niveauer, således at vi i fællesskab skal sikre, at der løbende sker spillerudvikling både for piger og drenge og således at der konstant er en fødekæde til de bedste lokale ældste ungdomshold og seniorhold.

Senere i dag vil konsulent Søren Andersen gennemgå nye tiltag og initiativer, som DBU Lolland-Falster vil iværksætte og gennemføre med jer klubledere som tovholdere

Street-soccer.
Med DBU Street ønsker vi at gøre street soccer til én fast del af dansk foreningsfodbold og er dermed supplement til 11 mod 11 på stor bane. Endnu et nyt tiltag for at få flere teenage-spillere i klubberne – og til at kunne fastholder flere spillere i teenage-alderen.

Samarbejde med DBU Sjælland.
Samtidigt ønsker vi fortsat et godt og tæt samarbejde med DBU Sjælland. Vort samarbejde med DBU Sjælland omfatter mange områder i dag.

På turneringsområdet har vi i dag et godt samarbejde omkring vore kvindelige turneringshold, idet alle hold er tilmeldt turnering administreret af DBU Sjælland og vi har i dag en række ungdomshold tilmeldt turneringer ligeledes administreret af DBU Sjælland.

Og udover dette turneringssamarbejde har vi i dag et godt samarbejde med tilrettelæggelse af uddannelse og vor egen bogføring.

Jeg tror på, at vi også fremtidigt vil opleve endnu mere samarbejde på tværs af Storstrømmen – både administrativt men også turneringsmæssigt til glæde for fodbolden på Lolland-Falster og på Sjælland.

Turnering på Lolland-Falster og i DBU.
Herfra skal også lyde et stort til lykke til DMI som vinder af LF-Serien og derved oprykning til Danmark Serien.

Som det ofte sker vor oprykkere fra LF-Serien, så må vi konstatere, at det er svært som oprykker, at bide sig fast i Danmarks Serien - men jeg håber, at det lykkedes for DMI, der i dag ligger placeret som nr. 10 og over nedrykningsstregen. Ligeledes ønsker jeg også for Danmarksserieholde fra B.Frem, at foråret 2012 bliver godt for holdet og at holdet frigør sig nedrykningskampe. Foråret 2011 var jo et fantastisk forår for holdet afsluttende med kvalifikationskampe om oprykning til 2. division.

Ligeledes skal lyde et stort til lykke til B.1921 med det flotte resultat dels som vinder af Kvindeserien i juni 2011 og dels det flotte resultat i Kvinde Danmarksserien hvor holdet efter efteråret kampe ligger nr. 1.

LFA, Lolland-Falster Alliancen har i 2. division klaret sig flot og sluttede turneringen forud for sommerferien i juni måned med en flot placering som nr. 4 – og den nuværende placering her ved årsskiftet er nr. 5 i 2. division Vest.
Det vi også kan glæde os over, er mange af de unge spillere, der i dag benyttes på LFA´s 1. hold er lokale spillere.

Vi skal også glæde os over, at Alliancen fik klaret de økonomiske udfordringer og fik en aftale med kreditorerne, således at der fortsat vil blive spillet divisionsfodbold på Lolland-Falster.

Vi har alle brug for at der et flagskib – et lokomotiv.
Et flagskib, som vi ALLE skal bakke op omkring og derved sikre, at der spilles divisionsfodbold på Lolland-Falster – og gerne med flest mulig lokale spillere.
LFA er for mig flagskibet på Lolland-Falster.

Dommere og samarbejdet med LFFK.
Indledningsvis vil jeg gerne takke vor lokale dommerklub, LFFK for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Jeg tænker, at dommerklubben og fodboldunionen har et fælles ønske.
Et ønske om at vore 80 aktive dommere, skal dømme vore lokale fodboldkampe på forskellige niveauer og med forskellig intensitet.

Jeg vil gerne her fra talerstolen benytte lejligheden til, at opfordre alle klubledere til at sikre at vore dommere, når de dømmer fodboldkampe - den erfarne som den mindre erfarne - modtager fair-play fra ledere, trænere, tilskuere og spillere forud for en kamp, under kampen og efter kampen.

Dommeren er en del af vore fodboldkampe.

Dommeren har en opgave, der skal udføres.
Og vi skal som union og klub sikre dommeren de bedst mulige vilkår for at udføre sit dommerhverv.

DBU Lolland-Falster og LFFK har fælles interesser og vi er ofte i dialog med dommerklubben omkring rekruttering af nye dommere – ligesom vi også drøfter fastholdelse, talentudvikling af nye og erfarne dommere.

I denne forbindelse vil jeg gerne rette opmærksomheden på, at DBU nu pr. 3. år tilbyder vore klubber – kurset ”Bliv klogere på fodboldreglerne”.

Et 3 timers klubkursus, som dels kan inspirere aktive spillere, trænere og ledere til at blive dommer – og dels give samme - indsigt i, mange af de situationer, som en dommer står i, når fodboldkampe dømmes.

DBU – og A-landsholdet.
Jeg har i den mundtlige beretning valgt at fokusere meget på forholdene på Lolland-Falster.
Men jeg skal ikke undlade – og med begejstring at orientere om A-landsholdets succes i 2011.

A-landsholdet med Morten Olsen i spidsen kvalificerede sig til EM, der afvikles i 2012 i Polen og Ukraine.

En fantastisk præstation, som dansk fodbold skal være rigtig stolte af.

Vi er en lille nation, men vi deltager efterhånden ofte ved slutrunderne ved VM og EM.

Måske fordi Danmark formår at udvikle spillere via den røde tråd i spillerudviklingen, den ”danske” model, hvor spillerne efter at have udviklet sig som børn – og ungdomsspillere søger nye udviklingsudfordringer i udlandet – og her udviklet sig på et højere niveau end i Danmark.

Men A-landsholdets præstation er flot og den kan vi være stolte af.

I denne forbindelse skal vi også glæde os over, at vi i 2011 og nu i 2012 har en række spillere på de danske landshold, ligalandsholdet, U17 og U19 landsholdet med repræsentanter for fodbolden fra Lolland-Falster.
Senest er Søren Christensen udtaget til ligalandsholdet. Søren har sin på fodboldopvækst i Lolland-Falster Alliancen.
Lee Rochester Sørensen og Mads Pedersen har begge i 2011 været en del af trupperne omkring U17 og U19. Begge spillere har deres opvækst omkring Team Lolland.

Vort Kvindelandsholdet fører p.t. flot sin kvalifikationspulje med 12 point efter 4 sejre i 4 kampe – og kvindelandsholdets anfører Kathrine Petersen udtalte fornyelig, at hun er optimist og sikker på, at holdet kvalificerer sig til slutrunden, som spilles i 2013 i Sverige.

DBU og DBU Lolland-Falster.
Der er flere økonomiske midler på vej til fodbolden på Lolland-Falster. En formel samarbejdspartner mellem DBU og de seks lokalunioner betyder, at DBU Lolland-Falster opnår en forøgelse af det løbende tilskud fra DBU på ca. DKK. 200.000 på årsbasis.

Samtidigt skitserer aftalen de grundlæggende rammer for det fremtidige samarbejde.

Den nye fireårige aftale betyder, at der nu er klarhed over de økonomiske tilskud, som vi kan forvente fra DBU.
Dette betyder bedre vilkår i forbindelse med vor egen budgetlægning, herunder de aktiviteter vi ønsker at iværksætte i forbindelse med vor visionsplan, ”DBU Lolland-Falster på vej mod 2015”.

Den nye samarbejdsaftale løber frem til udgangen af 2015.

Færre klubber under DBU Lolland-Falster.
Tidligere omtalte jeg den flotte fremgang på antal medlemmer.
Men nu må jeg også konstatere, at unionen er blevet 2 klubber færre.

I december 2011 meddelte Fejø Idrætsforening, at foreningen ønsker at udtræde af vor union, da der ikke spilles fodbold mere i Fejø IF. F.C. Svanedammen meddelte ligeledes, at den er nedlagt og som sådan udtræder af unionen.

Vi er således i dag 45 klubber under DBU Lolland-Falster.

Samarbejdet med pressen, LF Folketidende.
Et tæt samarbejde med pressen betyder meget for en idrætsgren som fodbold. Det er vigtigt, at de gode historier bliver fortalt.
Derfor glæder det mig meget, at LF Folketidende de seneste måneder flot har portrætteret kendte eller mere kendte personer omkring vor sport eller andre idrætsgrene.

At læse disse portrætter af de lokale ”kendisser” eller frivillige, der har været en del af den idræt, de tilhører er meget oplevende – og betyder meget for vor idræt og for vore frivillige.

Det er ikke alene sportsaktøren, der bliver portrætteret, men her også den frivillig, der igennem mange år er med til at sikre, at tingene fungerer.

Dækningen af den lokale fodbold, men kritiske og lokale øjne er godt og sund for omtalen af vor sport.

Når det er sagt, ja så måtte jeg jo i blækhuset for at skrive et læserbrev, da jeg i foråret 2011 erfarede, at avisen ønskede at reducere avisens omtale af fodbold samt delvis fjerne ”resultatbørsen”.

Den lokale avis, LF Folketidende er en markant medspiller og kan udføre en stor opgave ved at give læserne indsigt i fodboldsporten på Lolland-Falster – men hvis de lokale ”Fodbold-interessenter” ikke får mulighed for at læse om fodbold, ja så falder interessen hos bedsteforældre, kollegaer på jobbet og sponsorer mm.

Men jeg oplever et godt og konstruktivt samarbejde.

Et godt og konstruktivt samarbejde til glæde for sporten til glæde for avisen.

Sekretariatet, bestyrelse – udvalg og grupper.
Afsluttende vil jeg gerne takke alle de frivillige, der i DBU Lolland-Falster´s regi har udført et frivilligt arbejde i 2011.

Et arbejde, der er med til at sikre, at fodbolden på Lolland-Falster udvikler sig og sikrer at flere piger og drenge modtager tilbud om fortsat at spille fodbold i deres klubber.

I kan være stolte at det arbejde, der er udført i 2011.

Tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde.

Tak til vort Sekretariat med Søren, Bjarne, Frede, Jan og endnu en Søren for det arbejde i udfører til stor glæde for os alle.

Tak for ordet.

Gert Lundgaard