Mundlige beretning for 2012

DBU Lolland-Falster – Mundtlig beretning for året 2012 
Mundtlig beretning 2013. 

Kære repræsentanter og gæster.

Velkommen til Bangs Have og Repræsentantskabsmøde i DBU Lolland-Falster.

Vi er 64 repræsentanter og 30 gæster tilstede her i dag.
Der er repræsentanter fra 27 af unionens klubber eller et fremmøde på 61%.
Det er flot fremmøde – tak for det.

Naturligvis en speciel velkomst til vore guldmedlemmer Kaj Lauritsen, Ove Jensen, Kaj D. Larsen, Finn Andersen og nyudnævnte Jørgen Carlsen og også en speciel velkomst til repræsentanterne fra Guldborgsund kommune og Lolland kommune.

Også fra DBU har vi en kær gæst, udviklingschef Poul Gilling har taget imod invitationen og besøger i dag Lolland-Falster for at følge dette repræsentantskabsmøde.

Et stort velkommen skal lyde til alle, der er tilstede her i dag. Det glæder mig at se jer alle.

Lolland-Falster er placeret geografisk, som vi nu er. Det kan vi ikke ændre på.

Men vi har måske andre muligheder for at lykkedes – andre muligheder end andre placeringer i Danmark har til at løse tilsvarende opgaver – sådan er det. Vi skal tro på, at vi kan lykkedes med vor sport.

Det har jeg tidligere slået til lyd for – og det gentager jeg gerne.

Klubber i landdistrikter
Men vi er også som mange andre steder i landet en union, der består af mange klubber i landdistrikterne og klubber i større byer.

Mange opgaver er fælles og ens uanset om det er en klub i et landdistrikt eller i en større by.

På Lolland-Falster oplever vi desværre en befolkningsudvikling, der bl.a. kan medføre yderligere skolelukninger og byer i landdistrikterne, der kæmper for deres eksistens. Dette vil for vore fodboldklubber betyde et reduceret rekrutteringsgrundlag for nye medlemmer.

Primært i landdistrikterne oplever vi også at faciliteterne i klubberne fremadrettet ikke vil være en selvfølge, men at et faldende aktivitetsniveau kan medføre lukning af en facilitet eller klublokaler eller såmænd ønsker kommunen, at der skal ske egen betaling, hvis græsset på fodboldanlægget skal slås.

Vi er nødt til at udnytte vore muligheder for at etablere idrætstilbud til børn og seniorer på Lolland-Falster på en anden måde – end andre steder i landet.

I bestyrelsen i DBU Lolland-Falster er vi opmærksom på denne situation og de ekstra ressourcer, som en klub ofte skal fremskaffe for at kunne vise sin berettigelse. Vi oplever ofte, at idrætsforeningen, fodboldklubben er det sidste samlingssted for byer i landdistriktet – og bl.a. derfor skal vi sikre, at de frivillige har gode og positive arbejdsvilkår. Men trods opbakning fra mange beboer – så gør det vilkårene vanskelig for de frivillige i klubberne.

Hvordan kan vi vende denne befolkningsudvikling for vort område til noget positivt?

Jeg ved ikke, hvorvidt vi kan vende den til noget positivt, men jeg tænker, at vi skal agere anderledes end andre vil gøre andre steder i landet.

Vi skal tage ansvar og det ønsker vi at gøre.

Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster ønsker at sætte yderligere økonomiske ressourcer af til at kunne tilbyde hjælp til vore klubber i den situation mange p.t. står i – og vi forventer således at ansætte yderligere personale i løbet af dette forår.

Personale, der skal hjælpe og aflaste jer klubledere, således at klubberne opnår bedre overblik over de opgaver, der er i klubben og også sikre tilgang af nye frivillige og flere hænder til klubberne.

Ligeledes ønsker vi ansættelse af nyt personale, der skal hjælpe vore klubber i samarbejdet med skoler, SFOér og børnehave m.v.

Et samarbejde, som en del klubber allerede har haft held og dygtighed til at udføre – ofte med vor bistand.

DBU Lolland-Falster på vej mod 2015.
I min beretning vil jer kort fortælle jer om enkelte af de fokusområder, som vi har i vor union, DBU Lolland-Falster.

I vor visionsplan DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 udvalgt vi i sin tid, 7 indsatsområder, som er: Klubnetværk, Klub – kommune og DBU Lolland-Falster, Spillerudvikling, Piger, Dommer, Turnering samt os selv som organisation, DBU Lolland-Falster.

Jeg vil kort gennemgå enkelte indsatsområder, hvor bestyrelsen det kommende år vil sætte fokus på.

DBU Lolland-Falster.
Vi har netop afviklet et bestyrelsesseminar med fokus på, hvorledes kan vi internt i unionen fungere endnu bedre og hvordan og hvorledes skal vi prioritere de opgaver vi gerne vil løse for fodbolden på Lolland-Falster – for jer klubber.

Som vor regnskabsansvarlige Mogens Nielsen senere vil berette for jer, så kan jeg blot konstatere, at vi har en sund økonomi, vi har en økonomi, der giver os mulighed for at igangsætte nye tiltag, som skal hjælpe jer klubledere i jeres daglige virke i klubberne, som tidligere meddelt.

Vi vælger også fra dette år at rekruttere frivillige til vore udvalg og grupper på en ny måde.
Via vor hjemmeside kan i alle nu læse forretningsorden for de respektive udvalg og grupper, der i dag er etableret i DBU Lolland-Falster.

Hensigten er så, at I alle personligt får mulighed for at byde ind på opgaver, som i finder interessante. Mere herom senere.

Klubnetværk
Som det er jer bekendt, så har vi valgt at opdele vor union i 8 distrikter – ud fra en geografisk opdeling.

I 2012 gennemførte vi møder i alle vore 8 distrikter. Vi oplever ved alle møder en åben og ærlig dialog klubber og klubber imellem – og klubber og union imellem.
Vi repræsentanter fra unionen går fra møderne med en ny viden og de ønsker, som i som klubledere bl.a. ønsker at vi, unionen skal have fokus og måske sætte en fornyet indsats ind på.

Jeg er bekendt med, at Søren Andersen allerede på nuværende tidspunkt er i færd med at arrangere de næste møder i distrikterne – møder der afvikles inden april.

Ofte lytter vi til, at den daglige drift i klubberne giver nye udfordringer for klubberne, lukning af skoler og befolkningsudviklingen generelt på Lolland-Falster fylder meget hos jer klubledere.

Formandsklubberne – Lolland og Guldborgsund
Udover møde i distrikterne – vil vi også fortsat invitere til møder i Formandsklubben, hvor vi ønsker at orientere jer klubformænd om nye tiltag og nye udfordringer, som vi som union har.

Vi ønsker også sammen med jer at finde muligheder for at optimere samarbejdet med vore 2 kommuner.

Jeg ved at dette ønske er gensidigt.

Repræsentanter for vore 2 kommuner ønsker også et tættere samarbejde tænker jeg, hvilket også er synliggjort ved den flotte repræsentation fra Lolland kommune og Guldborgssund kommune her i dag.

Spillerudvikling – og rekruttering af piger og drenge
Som I måske alle kan huske, så modtog vor union på det seneste repræsentantskabsmøde en flot donation på kr. 905.000 fra Nordea-fonden.

Et beløb, der fordeles til unionen over de næste år frem mod 2015.

Vi har sammen med 21 af jer klubber igangsat en række nye tiltag med besøg af gæsteinstruktører hos klubberne – besøg af disse instruktører – lytter jeg mig til – er med til at sikre øget kvalitet i træning, som I klubber tilbyder jeres medlemmer piger og drenge – primært U5 og U12 og U13 og U 18.

Vi er fællesskab således kommet godt i gang, vi har modtaget en del positive tilbagemeldinger fra jer klubledere og vi er nu i færd med sammen med jer at evaluere indsatsen ved disse tiltag i 2012.

Vi vil i næste uge invitere til en ny temadag i marts måned med henblik på, at introducere de tilbud, som vi i dag med ”Nordea – projektet” kan tilbyde jer, mere inspiration til jer og jeres trænere – og ligeledes, hvorledes I som klub kan deltage i disse tiltag.

Piger
Et af de indsatsområder, hvor bestyrelsen ikke finder at vi er lykkedes i år – er indsatsområdet: Piger.
Vi tror dog på, at vi sammen med jer klubber kan opnå at endnu flere piger spiller fodbold.

Pigerne vil gerne spille fodbold oplever vi, men vi må erkende, at vi endnu ikke helt er lykkedes på dette område.

Bestyrelsen ønsker, at unionen i 2013 via tiltag i Børne og Ungdomsudvalget samt ”Nordea -projektet” skal igangsætte flere tiltag på dette område.

Jeg har ikke løsningen her, men det vil være op til være dygtige medlemmer i grupper og udvalg at tænke ind i nye tiltag.

DBU Lolland-Falster
Lad mig starte ved vor administration, som uændret består af Bjarne Hansen som daglig leder og Søren Andersen på deltid, dommerpåsætter Frede Mathiasen og så køber vi hjælp til vor hjemmeside hos webredaktør Søren Jørgensen samt hjælp til regnskab hos Jan Herguet-Overgaard
fra DBU Slælland.
Vi har i løbet af 2012 haft yderligere hjælp fra en praktikant, Sanne Andersen og pr. 1. februar får vi glæde af en ny praktikant, Mikkel.

Udover ansættelse på Sekretariatet er Søren Andersen fortsat ansat som DBU Udviklingskonsulent – på deltid og aftalen med Søren er netop blevet forlænget til udgangen af 2013.

Vore ansatte på Sekretariatet og Søren som Udviklingskonsulent er oftest de personer, I som klubledere har kontakt til, når I har en opgave, der skal løses.

Vi ønsker nu at tilbyde jer hjælp til nogle af de opgaver, som vanskeliggør jeres klubarbejde i dagligdagen, hvorfor vi ønsker at ansætte ny personale, nye konsulenter, der skal supplere det arbejde som Søren Andersen i dag udfører sammen med jer i klubberne.

Ofte fortæller i klubledere os, at når vore trænerinstruktører er på besøg hos jer klubber og gennemfører træning for børn og unge - sammen med jeres trænere eller når vor B & U konsulent er på besøg – så lykkedes træningen endnu bedre.

Vi har et fælles ønske om, at give vore spillere, vore medlemmer sammen med jer - så gode fodboldoplevelser som muligt – især ved de ugentlige træningssamlinger.
Derfor er det vort ønske at kunne tilbyde endnu mere hjælp til jer i klubberne.

Turnering
Klubber og union har tidligere givet håndslag på, at vi i fællesskab vil sikre bedre muligheder for spillerudvikling for piger og drenge bl.a. med det formål at skabe bedre afvikling af turnering.

Klubber og union ønsker i forening at skabe spillerudvikling på alle niveauer, således at vi i fællesskab sikrer en fødekæde til de bedste lokale ungdoms – og seniorhold – det gælder piger og drenge. .

”Alarmerende stort spring” kalder den lokale avis i efteråret situationen for først DMI i 2011 og siden Nakskov Boldklub i 2012, da begge hold efter oprykninger fra LF-Serien sikrede sig retten til at spille i Danmark Serien.

Vi må således konstatere, at der fortsat er styrkemæssig stor forskel imellem vore turneringshold – fra top til bund.

Vort Turneringsudvalg og bestyrelsen har fokus på, hvorledes vi fortsat sikrer udvikling til bedre turneringer – men også at den spillemæssige styrke imellem hold fra vor højest rangerende række og Danmark Serien bliver udlignet.

Vi ved at I klubber vil sikre spillerudvikling og derved sikre endnu bedre styrkemæssig udvikling, men vi må erkende at dette er en stor udfordring.

Et stigende antal ungdomshold- og kvindehold spiller i dag turnering under DBU Sjælland.
Til gengæld spiller 1 hold fra Vordingborg I.F. – veteranfodbold i vor lokale turnering.

Proceduren for tilmelding til DBU Sjælland sker via vort unionskontor i Nykøbing Falster.

44 hold er p.t. tilmeldt turneringer under DBU Sjælland, herunder 19 hold tilmeldt 7-mands turnering for kvinder. Et stort antal hold og mange kvindelige fodboldspillere, det er positivt.

Og jeg må erkende, at jeg blev overasket da jeg i efteråret konstaterede, at hele 16 ungdomshold i aldersgruppen U13 - U16 for piger og drenge deltager i turneringer under DBU Sjælland.

Jeg tænker, at det må lykkedes at skabe tilsvarende turneringer for disse spillere og hold på Lolland-Falster – eller ER alternativet, at vi alle ser på, at vor egen turnering hurtigt bliver udvandet og gjort uinteressant for jer klubber?

De frivillige er fundamentet for vor sport.
I klubledere og andre frivillige udfører i dag et kæmpe arbejde i foreninger og klubber samt vor union.

Uden den store indsats fra alle jer vil vor sport ikke magte de mange opgaver, som i den travle hverdag skal udføres i foreninger og klubber.

Uden den store indsats fra alle vore frivillige i vor union, vil DBU Lolland-Falster ikke kunne udføre de aktiviteter, som vi ønsker at tilbyde vore medlemmer og vore medlemmers spillere, trænere, ledere og dommere.

De frivillige i vore klubber og foreninger
Mange børn og unge, mange fodboldspillere betyder også behov for mange frivillige i klubberne.

Fodboldklubben er utrolig vigtig for børnenes sociale relationer og idrætsmæssige start på livet, for integration og social sammenhængskraft og for lokalsamfundet.

Med tilgang af medlemmer vil det være naturligt, at der også er flere frivillige, hjælpere i vore klubber.

Der er mange frivillige i vore klubber og jeg er ikke i tvivl om, at vi kunne bruge endnu flere. Det er vigtigt, at vi sikrer at forældre til børn og ungdomsspillere og vore medlemmer generelt opfordres til at være frivillige i vore klubber.

Det er vigtigt, at alle føler et medansvar for det arbejde, der sker i klubben.

Det gør vi efter min mening ved at gøre forældrene aktive i foreningerne.

Gør det frivillige arbejde fleksibelt og overskueligt. Det vil sige tidsbegrænset og opgaveorienteret.

I mange lokalsamfund er vore klubber en mangeårig fast bastion, som der værnes om.

De seneste års økonomiske situation i samfundet generelt - medfører også øget fokus på kommunernes tilskud til klubberne, herunder også brug af faciliteter som baner.

Således oplever vi, at flere klubber udover tilrettelæggelse af sportsarrangementer, som turnering, træning og mødeaktivitet – også bliver mødt med vanskelige vilkår for at kunne bevare deres rammer til at dyrke idrætten, deres faciliteter som fodboldbane og omklædningsfaciliteter.
Ja, jeg er orienteret om, at Ny Kappel Boldklub i dag bliver opkrævet et beløb, for at kommunen vil slå græsset på et mindre areal af baneanlægget.
Et anlæg som klubben har haft adgang til i mange år og som indtil nu er blevet slået af kommunens personale.

Kommunerne har fokus på økonomi, ja naturligvis, men at opkræve 250 kr. pr. gang eller årligt 6.000 kr. motiver ikke klubbens ledere til at gøre et ekstra stykke arbejde i klubben.

Og husker vi at sige tak.
Ordsproget ”Tak er kun et fattigt ord” det kender de fleste. Men vi glemmer ofte at sige tak for den indsats de frivillige har udført, som medhjælper, træner, leder eller dommer.

Hvornår har du selv sidst som leder eller træner sagt tak til en frivillig, en leder, træner eller dommer?

Tak for mange års stor indsats
I december var jeg forbi Nakskov Boldklub, hvor jeg sammen med bestyrelseskollegaer havde den store oplevelse at overvære et 40 års jubilæum.

Finn Andersen fik fortjent overrakt DIF´s ærestegn og Ivar Rasmussen ligeledes fortjent fik DBU ´s sølvnål - begge modtog deres hædersbevisninger for 40 års virke som henholdsvis formand og kasserer i Nakskov Boldklub. .

Vi har netop hyldet Jørgen Carlsen for sin store indsats igennem mere end 45 år i Kappel.
Tak og tillykke endnu engang DBU Lolland-Falsters – guldnål.

Jeg vil endnu engang udtrykke min store beundring for jeres indsats igennem så mange år – og endnu engang ønske jer alle 3 tillykke med de velfortjente hædersbevisninger.

Senere i dag tager vi afsked med Kaj D. Larsen. Efter 43 års virke for DBU Lolland-Falster eller LFBU, heraf 36 år som medlem af bestyrelsen træder Kaj nu ud af bestyrelsen.

Disse 4 personers bedrift er helt uhørt i dagens foreningsdanmark og det er flot at de alle 4 igennem så mange år har ønsket at tage ansvar for at sikre gode vilkår til vor sport.

Hvorfor er jeg selv frivillig – og hvorfor blev jeg motiveret til at blive frivillig i en fodboldklub?
Min egen opvækst som frivillig i min fodboldklub, Nordfalsters forende Boldklubber startede mange år tilbage.
Ja, engang i 70´erne, hvor min daværende træner på juniorhold- og ynglingehold, Torben Hansen – opfordrede os juniorspillere til også at tage ansvar, at udføre arbejde som frivillig og således yde en indsats for klubben.

Det frivillige arbejde kunne være, at hjælpe til som trænerføl, indsamling af papir, sælge målaktier, male klubhus eller deltage ved opkridtning af baner e. lign. Vi var mange, der blev inspireret af Torben.

Torben gik selv foran som et godt eksempel, som uddannet smed lavede han af metal selv minimål til træningsbanerne og lavede udskiftningsbænke til Vålse Stadion.

Igennem de 4 år jeg havde Torben som ungdomstræner – prægede han mig og mine holdkammerater til at tænke, min klub, mit hold.

Vi spillere var ofte sammen også udenfor fodbold. Spillermøder - ofte en fredag aften - blev afholdt 4 – 6 gange om året – hos Torben – privat og i nærheden af det lokale diskotek.

Torben formåede at fastholde spillere. Spillere, der måske ville miste lysten til sport til fodbold. Spillere, der måske ikke var det største talent, men ønskede at være en del af holdet.

For os spillere betød fodboldsporten MEGET, men det sociale samvær betød mindst ligeså meget.

Torben har igennem mange år lagt utroligt mange timer til glæde for fodboldklubben, dog færre timer i dag.

Torben var med til at inspirere mig til at gøre en forskel i klubben – være med i klubben – skabe noget sammen med andre - udover at dyrke vor sport – at spille fodbold.

Min civile uddannelse gjorde, at jeg rejste væk fra Lolland-Falster i en kort årrække, men i 1981 kunne jeg sige ja tak til at stille op til en opgave i bestyrelsen.

Klubbens eneste formand dengang igennem 16 år, Carlo Jensen bød mig velkommen.

Fra start oplevede jeg naturligvis et hierarki – men også at opgaver blev fordelt og at det enkelte medlem såvel i bestyrelse som udvalg indenfor fastlagte rammer - selv - havde mulighed for at sætte sit præg på det arbejde, der skulle videreudvikle klubben.

Carlo og den øvrige bestyrelse viste mig tillid og gav mig opgaver.

Opgaverne var fordelte, således at den enkelte person og udvalg i klubben ansvarligt kunne arbejde og udvikle indenfor kendte rammer, vilkår og økonomi.

Det at få tillid og tro på, at jeg som person kunne udføre en opgave var meget motiverende og har helt klart haft stor betydning for, at jeg gerne vil arbejde som frivillig – først i klub og siden i union.

Hvorfor?
Når jeg fortæller dette – så vil jeg også opfordre til, at I fodboldledere derhjemme i klubberne husker at beskrive og forklare, hvilke opgaver klubben gerne vil have frivillige til at udføre.

Husker - sammen med de frivillige, at afstemme forventninger til hvorledes opgaven skal udføres og viser den frivillige træner, leder eller den frivillige hjælper tillid til, at hun eller han kan udføre opgaven, men også viser interesse for, hvorledes opgaven efterfølgende bliver udført.

Husk at rekruttere nye hjælpere, trænere og ledere og husk at sikre, at også unge piger og drenge vil finde det interessant og motiverende at få lov til at arbejde for klubben, blive træner eller leder.

Som organisation er vi også opmærksom på, at vi skal motivere vore frivillige til at udføre opgaverne for fodbolden på Lolland-Falster.

Og på samme måde gælder det for os at vi skal huske dels at beskrive de opgaver og vore forventninger til vore frivillige dels huske at påskønne den frivilliges indsats og sige tak.

Frivillig på eget CV!!
Og blot til orientering. Forleden fik jeg fortalt af en god bekendt, at han i forbindelse med en jobsamtale fornyelig var blevet udspurgt til det frivillige arbejde han bl.a. udfører i sin fodboldklub. At han udførte arbejde som frivillig leder i en fodboldklub blev opfattet meget positivt af denne arbejdsgiver.

DBU Lolland-Falster søger fagfolk.
DBU Lolland-Falster søger nye fagfolk – og derfor åbner DBU Lolland-Falster på mandag den 21. januar op for direkte ansøgning til pladserne i unionens udvalg og faggrupper. Og dermed lægger vi op til en helt ny grad af åben rekruttering af kompetente fagpersoner.

Faglige kompetencer
Åbningen for eksterne ansøgninger, hvor ansøgeren ikke behøver have en formel eller reel tilknytning til hverken DBU Lolland-Falster eller klubberne, sker blandt andet for at sikre større faglighed, effektivitet og de bedste kompetencer til gavn for den fortsatte udvikling af vor idræt på Lolland-Falster.

Det skal blandt andet sikres gennem udvælgelsen af de kommende medlemmer i vore udvalg og faggrupper, hvis opgaver, kompetencer og profilbeskrivelser for medlemmerne er beskrevet i Forretningsgange, der umiddelbart efter dette møde vil blive lagt ud på vor hjemmeside.

Udvalg og faggrupperne, som vi søger fagligt kompetente, frivillige medlemmer til, dækker en bred variation af de fagområder, som skal varetages af vore udvalg og faggrupper, som er:

Børne- og Ungdomsudvalget, Børnegruppen, Dommergruppen, Dommeruddannelsesgruppen, Turneringsudvalget, Kommunegruppen, Ungdomsgruppen, Uddannelses- og Udviklingsudvalget.

Det bliver således udvalg og faggruppernes opgave at sikre, at kvaliteten i vore tilbud fastholdes på et højt niveau, og at fodbolden fortsat fornyer sig gennem den udvikling, som udvalg og grupperne skal være med til at gennemføre.

Rekruttering af vore frivillige
Medlemmerne af de hidtidige udvalg er typisk blevet rekrutteret gennem unionens netværk og vore medlemsklubber, som fortsat opfordres til at bringe relevante emner fra deres klub eller netværk i spil til gruppesammensætningen ved at få dem til at søge via et ansøgningsskema på vor hjemmeside.

Dette gælder også for vore bestående medlemmer i udvalg og grupper. I opfordres til også at søge deltagelse i udvalg eller grupper.
For at sikre en realistisk implementering, hvor der bliver mulighed for at indstille personer til de relevante faggrupper ud fra de udarbejdede Forretningsgange og profilbeskrivelser, fortsætter den eksisterende udvalgsstruktur med de nuværende medlemmer uændret frem til 1. marts 2013.

Første skridt i implementeringsfasen bliver en ansøgnings- og indstillingsperiode af kandidater til udvalg og grupperne i perioden fra mandag, den 21. januar til mandag, den 11. februar.

Kandidaterne vil blive gennemgået af unionsbestyrelsen i perioden frem til 18. februar og umiddelbart herefter vil bestyrelsen formelt set bekræfte sammensætningen af udvalgene og grupperne, hvorefter de vil blive offentliggjort. Dermed vil den nye struktur for udvalg og faggrupper træde i kraft 1. marts 2013.

Frivillige i udvalg og grupper i DBU Lolland-Falster
På vegne af bestyrelsen i DBU Lolland-Falster vil jeg gerne udtrykke min store tak til de frivillige, der i 2012 og årene forud har været med til at gøre en forskel og bidraget med sin indsats for fodbolden på Lolland-Falster.

Tak til alle medlemmer af vore udvalg og grupper, tak til vore instruktører for indsatsen i 2012.

Turnering i DBU Lolland-Falster og under DBU
Herfra skal lyde et stort til lykke til Nakskov Boldklub for oprykningen til Danmark Serien i 2012.

Som jeg tidligere har redegjort for, så har vore oprykkere vanskelige kår umiddelbart efter oprykningen til Danmark Serien, således ligger Nakskov Boldklub p.t. placeret i bunden af Danmark Serien.

Vore to andre klubber i Danmark Serien henholdsvis DMI og B.Frem, ja det ligger DMI som bekendt p.t. under nedrykningsstregen og B.Frem netop over på en 9. plads.

Jeg håber, at alle 3 hold opnår bedre resultater i forår 2013 – flere point og sikrer sig en fortsat eksistens i Danmark Serien. Men vi må være realistiske og erkende at det bliver svært.

I 2. division kan vi se, at LFA i dag ligger lunt placeret på en 9. plads. Jeg håber, at holdet fortsat klarer sig godt i turneringen og samtidigt glæder det også mig, at truppen omkring holdet i dag består af mange lokale spillere, der har fået deres fodboldmæssige opvækst i lokale klubber på Lolland-Falster.
Her fra talerstolen skal også lyde et stort til lykke til B.1921 som en flot vinder af Danmark Serien for kvinder og som gav oprykning til 1. division.

Imidlertid må vi også her konstatere, at det er svært at matche de nye hold i 1. division, som holdet nu møder efter oprykningen.

En række udskiftninger i truppen og flere skadede spillere har medført at holdet nu ligger placeret på en sidsteplads.
Tilvænningen til 1. division tager imidlertid tid og vi kan håbe på at holdet får succes i kampene i foråret.

Landsholdsspillere
I denne forbindelse er det glædeligt at der igen er udviklet landholdsspillere på Lolland-Falster – i B.1921. Jeg tænker her på Rikke Sevecke og Laura Pedersen, der i løbet af året fik landsholdsdebut og flere kampe efterfølgende. Begge spillere har i dag søgt nye udfordringer i andre klubber udenfor Lolland-Falster.

Futsal – fremtidens indefodbold
Det har været vanskeligt at udbrede Futsal til Lolland-Falster, ja til hele Danmark.

Men de lokale hold, der deltager i de landsdækkende turneringer klarer sig flot, således B.1921 i herre senior nåede frem til finalespillet – medens B.1921´s kvinder og GPA spillede sig frem til anerkendende resultater.

Efter store sejre i finalestævnet blev LFA´s U19 danske mestre i Futsal i januar 2012 – en rigtigt flot præstation, som vi er meget stolte af.

Holdet har netop genvundet det sjællandske mesterskab og har derved kvalificeret sig på ny til finalen og det danske mesterskab.

Også i Futsal er unionen nu repræsenteret på det danske landshold.  Jakob Bonde Jensen, LFA blev i 2012 – efter at være blevet kåret til DM finalens bedste spiller - udtaget til det danske landshold og har nu etableret sig som en fast landsholdsspiller.

Medlemstal
Ved sidste års repræsentantskabsmøde kunne vi glæde os over en fremgang på vort medlemstal.

Vi kan glæde os over, at fremgangen er fortsat i 2012 til nu 7.017 eller en fremgang på 296 medlemmer. Det er imponerende.
Men det er også en fremgang, der markerer, at i klubledere, i klubrepræsentanter ved jeres store indsats i klubberne er lykkedes – og har formået at tilbyde endnu flere piger og drenge – kvinder og mænd en god oplevelse ved vor idræt.

Fodbold-Fitness.
FodboldFitness er aktivitet som vi sammen med jer klubber ønsker at give stor fokus i 2013.
Vor udviklingskonsulent Søren Andersen vil i løbet af året besøge en række af jer klubber for at introducere ”Fodbold-Fitness”.

Søren har allerede i 2012 været i dialog med en rækker klubber og i dag tilbyder 5 klubber ”Fodbold-Fitness”.
Fodbold-Fitness handler om at få flere unge og voksne til at spille fodbold. Vort mål er at opnå at endnu flere unge og voksne til at deltage i ”Fodbold-Fitness”.

Dommere og samarbejdet med LFFK
Jeg vil gerne takke alle vore dommere for deres indsats i 2012.
Samtidigt vil jeg naturligvis også takke vor lokale dommerklub, LFFK for et godt samarbejde i det forløbne år.

Også i år vil jeg fra talerstolen benytte lejligheden til at opfordre alle klubledere til at sikre, at vore dommere får fair-play, når de dømmer fodbold – erfaren eller mindre erfaren.

Det gælder fair-play fra klubbernes ledere, trænere, tilskuere og spillere under kampen – men også før og efter en kamp. Dommeren er en del af fodboldfamilien.

Jeg vil også opfordre jer klubledere til at tage ansvar igen – og sikrer at jeres klubber motivere jeres medlemmer til at blive dommere – at jeres klubber er med til at sikre rekruttering af nye dommere.

Det er vigtigt, at vi sikrer en fortsat tilgang af nye dommere, unge som lidt erfarne personer, således at vi kan fastholde et stort antal dommere i alle aldre og på forskellige niveauer.

Samarbejdet med DBU Sjælland
Vort samarbejdet med DBU Sjælland omfatter i dag udover det omtalte turneringssamarbejde fortsat et samarbejde af administration af uddannelse og bogføring.

DBU Lolland-Falster
Ved sidste års beretning fortalte jeg for, at DBU Lolland-Falster i 2012 ville få tilført yderligere økonomiske midler fra DBU. Årets udlodning fra DBU er forøget markant med ca. kr. 200.00.

Samtidigt modtog vi sidste år donationen fra Nordea Fonden på i alt kr. 905.000, hvoraf kr. 368.700 er kommet til udbetaling i 2012 - til målrettede tiltag.

Disse beløb giver vor union gode muligheder for lykkedes sammen med klubberne og giver os en yderligere økonomisk baggrund for at kunne iværksætte mange nye tiltag med det formål at flere skal spille fodbold og skabe endnu bedre vilkår for jer klubledere i jeres dagligdag – og naturligvis til glæde for vor sport.

Samarbejdet med pressen, LF Folketidende – og Radio Sydhavsøerne.
Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde vi i 2012 har haft med pressen, som aktuelt er LF Folketidende og Radio Sydhavsøerne.
Både avisen og radio fortæller læsere og lyttere om kampe i Danmark Serie og divisionskampe og er med til at øge opmærksomheden på vor sport.

Avisens læsere modtager hver mandag og ofte i løbet af ugen fyldige referater fra kampene i lokale rækker – men også kampe med deltagelse af lokale ungdomshold bliver dækket og giver spillere og klubber en ekstra opmærksomhed – samt avisens Resultatbørs.

Denne opmærksomhed fra pressen vil mange andre i det øvrige FodboldDanmark misunde os.

Sidste år roste jeg avisen for avisens omtale af mangeårige ledere, trænere, dommere og spillere. Denne ros gentager jeg gerne.

Jeg ved at disse artikler samler stor opmærksomhed og de portrætterede får den anerkendelse, som de fortjener for deres indsats.

Jeg oplever et konstruktivt samarbejde med pressen til glæde for vor idræt, den lokale fodbold.

Sekretariatet, bestyrelse – grupper og udvalg.
Til sidst vil jeg gerne endnu engang takke de mange frivillige i vore klubber, der daglig er med til at sikre at vore klubber kan fungere og vor idræt kan lykkedes.

Jeg vil naturligvis også takke de mange frivillige, der i dag sidder i udvalg og grupper i DBU Lolland-Falster og dygtigt udfører frivilligt arbejde til glæde for unionen og klubberne.

En stor tak til mine bestyrelseskollegaer.
Til vor Sekretariat med Jan, Frede, Søren, endnu en Søren og Bjarne – ligeledes en stor tak for jeres indsats i 2012.

Tak for ordet.
Gert Lundgaard - torsdag, den 10. januar 2013.