Mundlige beretning for 2015

DBU Lolland-Falster – Mundtlig beretning for året 2015 
Mundtlig beretning 2016. 

Kære repræsentanter, kære gæster.

Som så mange år tidligere er vi igen samlet i Bangs Have i Maribo til vort årlige repræsentantskabsmøde.

I år er 58 klubrepræsentanter fra 27 klubber tilstede eller 64% af vore klubber er repræsenteret. En klubrepræsentation, som jeg er meget tilfreds med. Tak for det.

Desuden vil jeg byde velkommen til repræsentanter fra Lolland kommune og Guldborgsund kommune, Jyske Bank samt Johanne Aalkjær fra NFC A/S. Ligeledes til Thomas Christensen DBU´s næstformand og formand for Divisionsforeningen. Thomas vil senere i dag fremlægge et indlæg. Det glæder mig, at du er til stede her i dag.

Naturligvis også velkommen til unionens frivillige og ansatte, der er mødt op her i Maribio i dag samt ikke mindst en velkomst til vore 2 ”guldnåle”, Ove Jensen og Kaj D. Larsen. Også en velkomst til repræsentanter fra dommerklubben, LFFK.

Endnu engang tak til alle fordi I møder op til vort repræsentantskabsmøde.

Jeg ser frem til flere gode indlæg, som jeg ved vil blive fremlagt senere, og gerne spørgsmål fra salen og lidt debat.

Forandringsproces
I den skriftlige beretning beskrev jeg, at vi, DBU Lolland-Falster og alle i klubledere, er en del af et samfund i en konstant forandringsproces. Forandringer sker hele tiden. På job, familie og fritid. Vi skal som ledelse, bestyrelse forholde os til de forandringer, der sker både udenfor og indenfor vor organisation – uanset om disse forandringer er store eller små.

Jeg tror, at forandringer lykkedes bedst – og giver størst mulig ejerskab for alle, når målet og derved resultatet af forandringerne står klart og for alle – et fælles billede.  

DBU Lolland-Falster
I det daglige er det ikke mange klubledere, der tænker på, at DBU har 2 medlemmer: Divisionsforeningen og Foreningen af Lokalunioner, i det daglige kaldet FLU. Både Divisionsforeningen og FLU har igennem mange år indgået ofte 4 årige aftaler med DBU. Divisionsforeningen, Prof.aftalen – der primært omhandler aftale på det elitære område og FLU på Breddefodbold.

Som mange af jer allerede ved, så blev der før sommerferien 2015 indgået en ny Breddeaftale mellem DBU og FLU. Aftalerne – både Prof- og Breddeaftalen er nu 6 årige – og fsv. Breddeaftalen sætter den rammerne om de næste 6 års arbejde for dansk Breddefodbold og giver et overblik over de vigtigste fokusområder og omhandler, bl.a. de økonomiske rammer.

Den nye aftale tager således udgangspunkt i DBU´s nye vision, ”En del af Noget større” og de stratetiske hoved indsatsområder, som vi har besluttet i DBU´s bestyrelse. Aftalen lægger blandt andet op til øget samarbejde med alle vore kommuner således at endnu flere interessenter vil gøre brug af de mange muligheder i dansk fodbold.

Og her kan vi glæde os over, at DBU Lolland-Falster i juni måned, som den første lokalunion i Danmark indgik den første Partnerskabsaftale med Guldborgsund kommune – og senere i november 2015 – også indgik en Partnerskabsaftale med Lolland kommune, men mere herom senere i denne beretning.

Ved det seneste møde i vor Formandsklub, 30. september i Horslunde Boldklub, hvor DBU´s formand Jesper Møller var gæst – redegjorde jeg for Breddeaftalens indhold bl.a. følgende vedrørende økonomi og analysearbejde:

Den nye Breddeaftale lægger også op til større kommerciel brug af vore mange aktiviteter i breddefodbolden, hvilket kan give os en masse nye muligheder for dels samarbejde med samarbejdspartnere dels nye aktiviteter. Den nye aftale fastlægger finansiering af de mange aktiviteter og herunder økonomisk tilskud fra DBU til den enkelte lokalunion, således også til DBU Lolland-Falster.  

Konsekvensen af den nye 6 årig aftale betyder, at DBU Lolland-Falster således kender det økonomiske tilskud fra DBU i de næste 3 år og som vor regnskabsansvarlige, Mogens Nielsen senere vil redegør overfor jer, så modtager DBU Lolland-Falster p.t. et årligt tilskud på ca. DKK 900.000. Men som noget nyt, så er de seks lokalunioner, DBU Bornholm, DBU Fyn, DBU Jylland, DBU København, DBU Lolland-Falster – og DBU Sjælland forpligtiget til at indgå i et analysearbejde.

Et analysearbejde, der skal medføre en modernisering af DBU´s og lokalunionernes administrative og politiske struktur – og således mulig ændring - af hele strukturen på Lokalunionernes område, både den politisk sammensætning og de administrative lokaliteter.

Jeg har meddelt DBU´s bestyrelse, at jeg og min unionsbestyrelse ikke er enige i Breddeaftalen, fsv. den såkaldte ”modernisering” af den politiske og administrative struktur, idet vi frygter, at det vil medføre en lukning af de mindre lokalunioner, DBU Lolland-Falster og DBU Bornholm.

Men vi udgør et mindretal i FLU, hvorfor aftalen er gældende fra 1. november 2015 – og 6 år frem. Analysearbejdet vil ske i en af FLU nedsat arbejdsgruppe og i tæt samarbejde med Danmarks Idrætsforbund.

Alle i klubber på Lolland-Falster vil på et tidspunkt – forventelig i første kvartal i år blive involveret i dette arbejde via en spørgeundersøgelse.

Personligt er jeg udpeget til at deltage i arbejdet i arbejdsgruppen, hvilket jeg ser frem til.

Analysearbejdet vil munde ud i, at der af FLU udarbejdes en indstilling til DBU´s bestyrelse i 2017 – dog senest den 31/8 2017.

Og i forbindelse med dette analysearbejde – så er medlemmer af vor unionsbestyrelse, udvalg og faggrupper samt ansatte inviteret til et Kick off møde, lørdag den 23. januar. Det er målet med Kick- off mødet, at deltagere fra alle 6 lokalunioner dels skal få et fælles billede og forståelse for baggrunden for organisationsudviklingsprojektet og forventningerne til slutproduktet - dels sikre involvering af alle lokalunioner. Jeg vil forsøge løbende at holde jer klubledere via klubbens formand – orienteret om dette analysearbejde, bl.a. via møder i Formandsklubberne.

DBU Lolland-Falster på vej mod 2018
I 2015 vedtog unionsbestyrelsen vor nye visionsplan, ”DBU Lolland-Falster på vej mod 2018”.

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet i december, at der skal igangsættes nye tiltag sammen med vore klubber på området. Vi ønsker flere piger og kvindespillere i vore klubber – samt endnu flere medlemmer i vore klubber – som spiller motionsfodbold for mænd eller dyrker FodboldFitness for kvinder.

I visionsplanen indgår yderligere bl.a. punkterne: Frivillighed og klubudvikling og Idræt og sundhed, Kommune og skolereform samt Idræt i landdistrikterne.

En række af disse punkter indgår naturligvis også i vore Partnerskabsaftaler med vore 2 kommune.

Også udvikling af DBU Lolland-Falster, herunder revision af DBU Lolland-Falsters organisering, dvs. revision og ændringer i sammensætning af vore udvalg og grupper, men heri indgår også revision af vore love, som vi alle senere i dag skal tage stilling til.

Ophævelse af 70 års reglen
Bestyrelsen anbefaler en generel revision af vore love, men vi ønsker også her at tilpasse os det omkringliggende samfund. På arbejdsmarkedet er netop vedtaget en ophævelse af 70 års reglen.

Bestyrelsen ønsker også at tilpasse vore love, således at det ikke er alder, der fratager frivillige i - at være en del af unionens arbejde.

Det er bestyrelsens vurdering, at vi har kompetente personer, der fortsat vil kunne have et virke i DBU Lolland-Falsters organisation – uanset alder. Der skal være fokus på, at der kan være personer, der af en eller anden grund vurderes til, IKKE at have kompetencer til et forsat virke i DBU Lolland-Falster, i så fald skal vi rette henvendelse til denne person for at finde et sluttidspunkt for personens virke i vor union – uanset personens alder.

Vi vurderer, at det ikke er alderen, der er afgørende for ens succesfulde virke.

Faggrupper og udvalg
Det er nu 2 år siden vi sidst startede en ansøgningsprocedure til bemanding af vore faggrupper og udvalg. Der vil via vor hjemmeside i februar måned blive en ansøgningsrunde – og således at den nye besætning i udvalg og faggrupper er udpeget og med virkning - altså fra 01.03.2016.

Ansøgeren behøver ikke have en formel eller reel tilknytning til hverken DBU Lolland-Falster eller klubberne. Vi ønsker at sikre større faglighed, effektivitet og de bedste kompetencer til gavn for den fortsatte udvikling af vor sport på Lolland-Falster.

Klubudvikling
i løbet af året 2015 har jeg besøgt 3 af vore klubber i forbindelse med klubbernes flotte jubilæer, Tingsted Boldkub og Systofte Boldklub kunne begge med få ugers mellemrum fejre 75 års jubilæum – og Rudbjerg Forenede Boldklubber kunne fejre 25 år.

Nakskov Boldklub og B.Velo – blev i 2015 til den nye fusionsklub, FC Nakskov og jeg glæder mig til mange gode fodboldoplevelser med den nye klub. FC Nakskov har haft et særligt år i 2015. Fusionsklubben har udarbejdet strategier på mange områder, som klubben beskæftiger sig med – og har sikret en stærk bemanding i bestyrelse og blandt ledere og trænere generelt. Den nye fusionsklub er netop blevet kåret til ” Årets klub”.

Til Tingsted Boldklub, Systofte Boldklub og Rudbjerg Forenede Boldklubber vil jeg endnu engang ønske til lykke med jeres jubilæer – og til FC Nakskov til lykke med fusionen – og god vind til alle 4 klubber.

Til jer klubledere i de nu nævnte klubber – men også til alle jer klubledere, der er her i dag – så har jeg respekt for, at I trods en travl hverdag som ansvarlige klubledere sikrer en fortsat og stabil, men også et varierende aktivitetsniveau til jeres klubmedlemmer.

Tilbud og aktivitetsniveau bør være forskellige i forhold til den enkelte klubs mulighed og medlemsstruktur.

Jeg har tidligere meddelt min bestyrelse, at vi sammen med vore klubber skal udvikle vore tilbud til nuværende og kommende medlemmer, det være piger, drenge, kvinder og mænd i alle aldre. Bestyrelsen ønsker at endnu flere i det lokale samfund, by som landdistrikt skal vælge vor sport og spille fodbold.

Jeg har forslået min bestyrelse, at målet for aktive fodboldspillere på Lolland-Falster bør være 8.000 medlemmer inden udgangen af 2018.

Og i takt med nye tiltag bl.a. med vore klubber og samarbejdspartnere, så kan det lykkedes. Med 42 klubber – så betyder det ca. ca. 15 nye medlemmer pr. år pr. klub. Ambitiøst, ja – men også opnåeligt ved fælles tiltag.

Det er derfor vigtigt, at vi DBU Lolland-Falster sammen med jer klubber også retter fokus på de alternative muligheder til turneringsfodbold, som vi kan tilbyde – og derved opnå øget aktivitetsniveau og derved endnu flere medlemmer i vore klubber.

Dette gør vi bl.a. via øget fokus på aktiviteterne som Motionsfodbold for mænd og Fodboldfitness for kvinder – men også nye alternative muligheder for ungdomsfodbold eller ungseniorer. Bestyrelsen vil i dette forår nedsætte et udvalg, der alene skal beskæftige sig med disse tiltag.

Turnering
Som Turneringsudvalget flot beskriver i den skriftlige beretning, så har vi på pige og kvindefodbold allerede i dag en positiv udvikling af antallet af medlemmer for kvindefodbold. 13 nye ungdomshold eller en markant fremgang vil jeg tillade mig at kalde det. Fsv. herrehold er antallet status qou men på ungdomshold et mindre fald på 5 hold.

Trods færre ungdomshold – så må vi desværre konstatere en stigning af antal spillerkarantænedage – faktisk næsten en fordobling – fra 20 til 38 spillerkarantænedage. Det er naturligvis ikke en udvikling, som vi kan være tilfreds med.

Der er behov for at vi undersøger muligheder for at undgå denne udvikling og hjælpe både spillere, klubber og dommere. Vor administration, Ungdomsgruppe og Dommergruppe må i fællesskab finde en model for at ændre på de øgede antal karantænedage.

På Ungdomssiden var 2015 det første år, hvor DBU Lolland-Falster havde fællesturnering med DBU Sjælland. Det er vor opfattelse, at det første år har indfriet de positive forventninger til samarbejdet. Et af de få problemstillingerne, der har været har været, er til tider de store kørselsafstande imellem klubberne.

En problemstilling, som både vi og bestyrelsen i DBU Sjælland er blevet opmærksom på. Der er allerede på nuværende tidspunkt aftalt evaluering af turneringen med DBU Sjælland og DBU Lolland-Falster.

Ændring i Danmarksserie strukturen betød også nyt samarbejde med DBU Sjælland.
I stedet for oprykning til Danmark Serien har vi i 2015 været repræsenteret i Sjællands Serien med 2 hold, nemlig Døllefjelde Musse Idrætsforening og FC Nakskov.  

Oprør i flere Serieklubber 
Det var overskriften på en artikel i Lolland-Falsters Folketidende. Fakta er, at en række engagerede trænere ønskede i fællesskab at drøfte udfordringer omkring f.eks. flytning af LF-Seriekampe og 10 minutters udvisning.
Personligt hilser jeg ethvert engagement for vor sport velkommen. Således også denne engagerede trænergruppes initiativ velkommen. 

Dermed ikke sagt, at jeg er enige i deres klageråb. Jeg tænker, at vi bør lytte til de partere, der er en del af vor sport på Lolland-Falster – og det mener jeg også at vi har gjort. Men det er vigtigt at slå fast, at denne gruppe engagerede trænere er et talerør uden mandat fra klubberne.

Det ligeledes vigtigt at præcisere, at hvis eller når DBU Lolland-Falster skal ændre på regler og turneringsformer – så vil dette uændret altid ske efter drøftelse i et forum med klubberne – jer klubledere og DBU Lolland-Falster.

DBU – landshold
Mange af os havde set frem til EM 2016 i Frankrig og et dansk A-landshold, som deltager. Og mange os her i dag ville måske også have taget turen til Frankrig. For det er en stor oplevelse at være tilskuer ved disse slutrunder. Sådan blev det desværre ikke. Til gengæld kan vi glæde os over at Danmark for første gang i mange år, er repræsenteret ved OL i august måned i Brasilien – men nok med begrænset antal danske tilskuere.  

DBU – politisk kommission
DBU har igangsat et reformarbejde af den politiske struktur i dansk fodbold. En ny struktur skal fortsat være bygget på fællesskab, solidaritet, samarbejde, åbenhed, dialog og involvering.

Der er nedsat en kommission, som bl.a. får til opgave, at udarbejde et oplæg på den fremtidige sammensætning af repræsentantskab, bestyrelse, udvalg og faggrupper, 70 års reglen. Det endelige oplæg til ny struktur skal forelægges DBU´s bestyrelse i marts 2017.

Søren Knudsen, formand i Nørre-Alslev Boldklub er af DBU udpeget som 1 af 2 klubrepræsentanter fra de danske Breddeklubber under FLU til at deltage i dette arbejde.

NFC - og landskampe
NFC er suverænt den højst placerede klub, vort flagskib, sportsligt – både for piger/drenge – kvinder og mænd. Men at være et flagskib forpligter også. Og igen i 2015 lykkedes det NFC at få et landshold til Lolland-Falster, hvilket jeg er meget glad for. Denne gang var det de gamle drenge, Old-Boys landsholdet, der i august måned gæstede vor landsdel. En kamp, der flot blev overværet af ca. 1.500 tilskuere.

Klubberne har tradition for at bakke op om landskampe, når de afvikles på Lolland-Falster, uanset om kampene afvikles i Sakskøbing, Nykøbing F. eller i Nakskov – og sikrer derved et stort tilskuerantal på lægterne. Og de mange forudgående ungdomslandskampe – kvinder som herrer, der er afviklet lokalt har altid fået en fortjent stor opmærksomhed fra lokalsamfund og som regel med mere end 1.000 tilskuere pr kamp.

Vi og FC Nakskov har siden januar 2015 i fællesskab arbejdet for at få en kamp til Nakskov - i forbindelse med Nakskov by – 750 års jubilæum. Det er med glæde, at jeg kan meddele, at DBU netop i denne uge har meddelt os, at der vil blive afviklet en Ungdomslandkamp i Nakskov i 2016. DBU vil i nær fremtid få et overblik over afvikling af ungdomskampe – og meddele dato og hold til os.  

Nykøbing FC A/S – superliga 2020.
I maj måned hev Axel Castenschiold, NFC A/S´ daværende formand - en flot kanin op af hatten. Sammen med Claus Jensen, Claus Meyer – og Tage Nielsen præsenterede disse 4 personer en fælles vision – et ambitiøst projekt. ”Nykøbing FC skal spille i superligaen i 2020”.

Som formand for den lokale fodboldunion hilser jeg naturligvis - dette projekt velkommen. Jeg og unionsbestyresen vil gerne kvittere for dette flotte projekt.

Jeg har holdt møder med visionsgruppen, ligesom visionsgruppen ved møde i Formandsklubben i maj – præsenterede deres vision for klubformændene.

Bestyrelsen i NFC A/S arbejder p.t. på at udvikle hele projektet – og jeg har aftalt med Axel Castenschiold, at klubber på Lolland-Falster sammen med DBU Lolland-Falster i løbet af foråret 2016 på et møde vil blive præsenteret for den fulde plan for udførelse af vision, men også en plan for, hvordan i som klubber kan blive involveret.

Hvordan og på hvilke områder, at NFC A/S tænker et samarbejde vil kunne ske med jer klubber, kender jeg p.t. ikke, men udvikling af samarbejdet omkring spillerudvikling og events i forbindelse med hjemmekampe vil være naturligt for mig.

Jeg tror på, at udviklingen af fodbolden på Lolland-Falster vil blive styrket ved dette projekt – men samarbejdet omkring projektet forpligter naturligvis også. Det glæder mig meget, at NFC´s 2. divisionshold kvalificerede sig til oprykningsspillet i 2. division - samt de netop indgåede kontrakter med nye spillere. For dette ser vi vel alle som det første skridt frem imod at nå målet for 2020.  

Futsal
På Børne – og Ungdomsmødet i marts måned besluttede de tilstedeværende klubber, at det er Futsal, der skulle udbydes som unionens form for indefodbold i vinteren 2015/2016. Der er forud for turnering blevet afholdt 2 Futsalkurser, hvor i alt 46 trænere mødte op for at få inspiration og indsigt i Futsal.

De tillempede regler, som vi spiller Futsal efter, vakte en del forvirring, men efterhånden som klubberne dels fik flere kampe i fødderne dels at trænere og spillerne forstod og lærte reglerne, kan vi roligt sige, at der en succes med Futsal. Der kommer en evaluering omkring regler, kampafvikling m.m. når sæsonen er omme, således at vi kan forbedre de ting, der måtte være behov for at forbedre – frem mod næste vinter.

Jeg vil gerne på unionens vegne rose jer klubber for at bakke op om indførelsen af Futsal for U5 – U19.

På Seniorsiden har vi også fået gang i Futsal.
Vi har en igangværende turnering om LF-mesterskab for de højst rangerende klubber i LF-serien og Sjælland Serien. Også her har klubberne taget godt mod Futsal, der spilles i 2 puljer. De 4 bedst placerede klubber spiller Final4stævne den 24. januar.

Futsal har også givet 2 af vore lokale spillere - mulighed for at spille sig på Futsal landsholdet, nemlig de 2 brødre Jakob og Simon Bonde Jensen. Og Jakob er faktisk den første danske futsal spiller på kontrakt, i dag i en italiensk klub.

Ved fortsat at skabe nogle supergode spillere, teknikere, kan der være gode muligheder for at vore lokale spillere, kan begå sig blandt de bedste spillere i landet. Jeg tror på, at Futsal har en stor fremtid – også på Lolland-Falster.  

Partnerskabsaftaler med Lolland kommune og Guldborgsund kommune 
I løbet af 2015 indgik DBU Lolland-Falster - Partnerskabsaftaler Lolland og Guldborgsund kommuner. Bemærk i øvrigt, at DBU Lolland-Falster som den første lokalunion indgik Partnerskabsaftaler med kommunerne – med hvem vi glæder os til - i fællesskab - at udvikle et samarbejde til fordel for vore klubber. I partnerskabsaftalerne indgår bl.a. følgende:

Faciliteter
Skolereform
Sundhed
Integration
Ungdomslandskampe
EURO 2020

Der er nedsat en arbejdsgruppe for hver kommune, hvor der skal arbejdes på at skabe konkrete aktiviteter i fællesskab - union, klubber og kommune.

I Lolland kommune starter møderne i januar måned og i Guldborgsundgruppen har der allerede været afholdt 2 møder og med 8 – 10 konkrete projekter på arbejdsbordet.

Disse projekter skal være med til at understøtte jer, klubbers arbejde i bestræbelserne på rekruttering af nye spillere og fastholdelse af spillere i alle aldre. P.t. er det skoleområdet, som der i begge kommuner er igangsat projekter sammen med skole og klub, men der er også andre nye aktiviteter undervejs fsv. integration, i samarbejde med lokale klubber.

Endelig så arbejdes der pt. på at union, de 2 kommuner i fællesskab og klubber kan afvikle Get2Sport fodboldskole i 2016 for hele Lolland-Falster, hvilket naturligvis tilrettelægges i samarbejde med DIF´s konsulenter og vor klubrådgiver, Marin Boesen. Jeg har tidligere rost vor Banegruppe i Guldborgsund kommune for deres virke og arbejde for klubberne og kommune.

Endnu engang vil jeg sige tak til alle parter for det gode klima, der er imellem Banegruppe, kommune og klubber – og en brugerundersøgelse i 2015 – viste også, at klubberne er tilfreds med samarbejdet.

Business LF
DBU Lolland-Falster er nu på 2. år medlem af erhvervsorganisationen, Business LF. Vi er medlem, fordi vi ønsker at markere, at vi, fodbolden er en del af aktiviteterne på Lolland-Falster. I løbet af 2015 har vi sammen med Business LF holdt møder for at se muligheder for, hvorledes vi evt. i fællesskab kan skabe nye udviklingsmuligheder for vore klubber, 2 kommuner og virksomheder på Lolland-Falster.

Bl.a. også derfor så lægger vi i april måned vore lokaler til, i forbindelse med et ”Morgen-netværksmøde”. Vi ser frem til at en række lokale virksomheder og institutioner vil deltage. Ved dette møde får vi mulighed for at præsenter DBU Lolland-Falster – men også orienterer deltagerne om alle de mange aktiviteter, som i klubber udfører og tager ansvar for.  

Dommere
I december bestod 13 dommeraspiranter – dommereksamen – og dette betyder 13 nye dommere, der vil dømme kampe på Lolland-Falster. Det glæder mig, at vor lokale Dommeruddannelsesgruppe og instruktør ved en flot målrettet markedsføring og indsats bl.a. sammen med dommerklubben, er lykkedes og har skabt dette nye hold af dommere.

Det er mange år siden, at vi har så stort et antal aspiranter, faktisk 14 deltagere til dommerkurset. For vi må konstatere, at vore kampe i 2015 er blevet dømt af ca. 55 meget aktive dommere. Uden disse dommere, der er villige til at dømme mange kampe – ville vi risikere at mange kampe ikke kunne dømmes af uddannede dommere.

Det derfor meget tilfredsstillende at se et hold på hele 13 nye dommere, der kan bidrage til afvikling af vore kampe.

På denne dag – vil jeg også takke bestyrelsen i vor lokale dommerklub, LFFK for et godt og konstruktivt samarbejde.  

Samarbejdet med DBU Sjælland 
Vi har igennem mange år haft et godt samarbejde med DBU Sjælland, primært et samarbejde med administrationen i DBU Sjælland. Men i 2015 blev dette samarbejdet yderligere udvidet - til udover en uændret fælles kvindeturnering – og også at omfatte en fuld integreret turnering for Ungdomshold, 2 hold i Sjællands Serien samt derved også samarbejdet omkring dommerpåsætning i Sjællands Serien.  

Repræsentanter fra bestyrelse og administration i DBU Sjælland og DBU Lolland-Falster holder løbende møder for at drøfte og evaluere på samarbejdet – og denne tætte dialog ser jeg frem til at fortsætte i 2016. 

DBU Lolland-Falster – 110 år i 2016 
DBU Lolland-Falster blev etableret den 29. juli 1906 og vi kan konstatere, at vi i 2016 kan markere en 110 års fødselsdag. Vor union er lykkedes igennem mange år fordi vi som en demokratisk organisation har været tæt på vore klubber – vore medlemmer. Vore klubber har igennem årene haft sportslig succes – og udviklet talenter.  

I dag er vi måske i højere grad end andre områder i landet blevet udfordret pga. demografien. Men disse udfordringer medfører blot mulighed for at udvide fokusområderne - for at udvikle og fastholde flere til fodboldsporten.

Jeg tror på, at den nuværende samt de mange unionsbestyrelser og udvalg igennem årene - har gjort en forskel lokalt - ved at have en lokal politisk og administrativ organisation.  

Ved seneste møde i vor Formandskub – i september i Horslunde – fik jeg personligt bekræftet af jer klubformænd, at i 24 klubformænd, der var til stede ønskede en lokal politisk og administrativ organisation.

DBU Lolland-Falster har igennem årene bidraget til udvikling af dansk fodbold – ved ofte at igangsætte lokale, egne tiltag i forhold til andre unioner. Tiltag, der efterfølgende har inspireret andre i dansk fodbold, i DBU, f.eks. Formandsklub, U5- U12 projektet og spillerudviklingsprojekt.

Men også enkeltpersoner og klubber har igennem årene bidraget til udvikling af dansk fodbold. Med lokale initiativer og stort personligt engagement i bestyrelse og faglige udvalg.

Jeg og min bestyrelse tror på, at vor sport og organisation har en fremtid på Lolland-Falster og dermed en fortsat lokal politisk og administrativ organisation.  

Sekretariatet
På Sekretariatet er der blevet arbejdet meget fokuseret og hårdt på fortsat at sikre en høj service af jer klubber. Men også samtidig med at skabe en bæredygtig struktur for de nye arbejdsopgaver som administrationen skal kunne klare. Nogle af de nye opgaver, bl.a. et tættere samarbejde med vore 2 kommuner og øvrige interessenter samt jer klubber - naturligvis.

Det er vigtigt for DBU Lolland-Falster, at administrationen helt konkret og specifikt kan hjælpe jer klubber med at løse jeres udfordringer, herunder klubudvikling. Udfordringer, som Sekretariatet gerne skulle løse sammen med vor klubrådgiver.

Men jeg erkender også, at udfordringer kan være meget forskellige fra klub til klub, men vor Sekretariat vil gerne hjælpe.

Det er min vurdering, at vore administrative rammer er på plads, således at der kan fokuseres endnu mere på vor vision, ”DBU Lolland-Falster på vej mod 2018”.

Tak
Jeg vil endnu engang sige tak til vor administration, konsulenter og klubrådgivere og alle vore frivillige i udvalg og faggrupper for det flotte arbejde i har udført i 2015, men ikke mindst tak til de øvrige medlemmer af vor bestyrelse – for igen i 2015 at have ydet en stor indsat. Vi har alle mange opgaver, nogle vil kalde det udfordringer at løse i 2016.

Det tror jeg på at vi kan.

Tak for ordet. 

Gert Lundgaard, Formand for DBU Lolland-Falster