Futsalreglement

Reglement for Futsal

Union: DBU Lolland-Falster
 
§ 1. FORMÅL.
Formålet er:
At udvikle og fremme fodboldspillet i DBU Lolland-Falster`s regi gennem tilbud om futsal.
At DBU Lolland-Falster således ved at arrangere fodbold hele året i en så stor udstrækning som muligt hjælper klubberne med at fastholde medlemmernes interesse for fodboldspillet mellem 2 udendørs sæsoner.

§ 2. TURNERINGSOMRÅDE.
Reglementet er gældende for alle DBU Lolland-Falster`s medlemsklubber, og for de af DBU Lolland-Falster udskrevne turneringer samt finalestævner.

§ 3. TURNERINGSFORM OG TURNERINGSRÆKKER.
1: Turneringen er åben for alle DBU Lolland-Falster`s medlemsklubber.

2: Turneringen tilrettelægges således, at DBU Lolland-Falster med lokale klubber som værter og stævnearrangører tilrettelægger og afvikler de indledende og afsluttende stævner.

§ 4. TURNERINGSFORMER.
Fastsættes af Turneringsudvalget.

§ 5. ALDERSGRUPPER OG RÆKKER.
Det står de deltagende klubber frit, hvilken række de vil melde holdene til, men det forventes, at man tilmelder i en række, der svarer til holdets kvalifikationer.

Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at foretage op/nedrykninger for at få opfyldt det overordnede mål med antal hold i hver række. Den foretagne placering kan ikke ankes.

Aldersgrænserne, der spilles efter, er de gældende for den kommende udendørssæson.

§ 6. FLERE HOLD I SAMME RÆKKE.
1: Deltager en klub med mere end et hold i samme række, benævnes holdene i turneringsplanen som hold 1, 2, 3 - osv. og hold 1 betragtes som højere rangerende end hold 2 osv.

2: Deltager en klub med 2 hold i samme række, spilles deres indbyrdes opgør i 1. spillerunde i hver turneringshalvdel.

3: Såfremt en klubs højere rangerende hold begynder turneringen senere end klubbens lavere rangerende hold - kan de spillere, som har deltaget i den eller de lavere rangerende holds første kampe, ikke deltage i de højere rangerende holds første kampe.

§ 7. SPILLERE / DELTAGERE.
1: En spiller må kun deltage for een klub.

2: En spiller må ikke samme weekend deltage på mere end et hold (Gælder ikke for Old Boys og Veteran). Se også særregel for piger og kvinder under §9.

3: Klubber, der overtræder aldersgrænserne i de forskellige rækker, idømmes bøde, og fratages evt. vundne point i den / de kampe, hvori ulovlige spillere har været anvendt.

4:  Vedr. aldersdispensationer – se § 13.

§ 8. KLUBSKIFTE.
1: En spiller kan kun spille futsal for den klub, som har den pågældende spillers certifikat.

2: En spiller er bundet til den klub, for hvem han spiller den første kamp i det pågældende års futsalfodboldturnering.

3: Ved klubskifte i forbindelse med overgang mellem udendørs fodbold og futsal og omvendt gælder ingen karantænedage.

§ 9. OP- OG NEDRYKNING AF SPILLERE.
1: En spiller, som har deltaget i en turneringskamp, kan ikke i samme turnering deltage på lavere rangerende hold, medmindre det hold, på hvilket spilleren deltog, samme dag eller i mellemtiden har spillet en turneringskamp, hvori spilleren ikke har deltaget.
En spiller kan ikke løses til nedrykning en spilledag, hvor spilleren er idømt karantæne.

2: En spiller, som har deltaget i 2/3 af de indledende kampe på et højere rangerende hold, kan ikke i samme turnering deltage på lavere rangerende hold.

3: Kampe, som er ansat til lørdag eller søndag betragtes som spillet samme dag.

4: En ansat, men ikke spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.

§ 10. UDEBLIVELSER OG BØDER. 

1: Udebliver et hold fra en ansat kamp, idømmes klubben en bøde.

2: Afbud senest fredag kl. 12.00 til DBU Lolland-Falster`s Sekretariat idømmes en bøde på kr. 350,-.

3: Afbud efter efter fredag kl. 12.00 (til stævnearrangøren) idømmes en bøde på kr. 500,-

4: For udeblivelse uden afbud idømmes en bøde på kr. 750,-.

5: Ved udtrækning af hold, er det altid det lavest rangerende hold, der skal udgå, og der tildeles klubben en bøde på kr. 500,-

6: Bøder for overtrædelse af turneringsbestemmelserne fastsættes i øvrigt i samme størrelsesorden, som i DBU Lolland-Falster`s ordinære turneringer.

Afbud skal meddeles DBU Lolland-Falster's sekretariat på telefon 5482 6768 i kontorets telefon tid: mandag til fredag fra kl. 10-13.

Ved afbud lørdag og søndag skal dette kun meddeles arrangøren.

§ 11. AFGØRELSE AF PLACERING - POINTSBEREGNING.
1: Turneringen spilles efter pointsystem, vunden kamp giver 3 point - uafgjort kamp giver 1 point - og tabt kamp 0 point.

2: Såfremt 2 eller flere hold står lige i point, afgøres holdenes placering af deres indbyrdes kampe.

3: Kan placering ikke finde sted på dette grundlag, afgøres placeringen af målforskellen i de indbyrdes kampe.

4: Flest mål indbyrdes.

5: Hvis afgørelsen stadig ikke har fundet sted - anvendes målforskellen.

6: Flest scorede mål.

7: Flest vundne kampe.

8. Et hold, der har meldt afbud eller udebliver fra en kamp kan under ingen omstændigheder blive vinder i den pågældende turnering.
Klubbens lavere rangerende hold i samme aldersgruppe kan i foranstående tilfælde normalt heller ikke blive vinder i den pågældende turnering.

9: Udebliver et hold fra en kamp, tildeles modstanderen 3 point og målscore 3-0.

10: Såfremt et hold, der har kvalificeret sig til videre deltagelse, af en eller anden årsag afstår herfra, indtræder det næstplacerede hold i dettes sted.

11: Anvendelse af en spiller i modstrid med reglementet medfører tab af point i den kamp, hvor den ulovlige anvendelse har fundet sted, og der idømmes klubben en bøde.

Tvivlsspørgsmål afgøres af Turneringsudvalget.
 

§ 12. PROTESTER.
For at en protest kan blive behandlet, skal der vedlægges et protestgebyr på kr. 300,- og tilsendes DBU Lolland-Falster`s Sekretariat senest 3 dage efter kampen. Såfremt en protest tages til følge returneres protestgebyret.

1: Turneringsudvalget behandler alle protestsager.

2: Såfremt en klub ønsker at appellere en af Indefodboldgruppen truffet afgørelse, kan denne indklages for DBU Lolland-Falster`s bestyrelse, og dennes afgørelse er endelig.

§ 13. DISPENSATIONER - ALDERSDISPENSATIONER/KLUBSKIFTE
1: Aldersdispensationer . I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal søges herom – at benytte op til to spillere født i sidste halvår i årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata.

2: I rækker for ældre (Old Boys og veteran) må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal søges herom – benyttes op til 2 spillere per kamp, der på spilledagen er højst tre år yngre end aldersgrænsen angiver.

3: Dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, udover det i § 13.1 tilladte,  kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Ved denne slags dispensationer kan klubben ikke blive puljevinder/mester.

4:  Tilladelse til klubskifte under turneringens forløb skal indhentes hos DBU Lolland-Falster`s Turneringsudvalg, en sådan tilladelse vil normalt kun kunne gives til ungdomsspillere, når bopælsforandring kan begrunde det. DBU Lolland-Falster`s Turneringsudvalg afgør hvert enkelt tilfælde. Turneringsudvalgets afgørelse er endelig. 

5: Efter de indledende kampe kan klubskifte ikke finde sted.

6: Øvrige ansøgninger om dispensationer afgøres i hvert enkelt tilfælde af DBU Lolland-Falster`s Turneringsudvalg.

§ 14. HALLERNES ORDENSREGLEMENTER.
1: Hallernes ordensregler skal i alle tilfælde overholdes af de deltagende holds spillere og ledere.

2: Såfremt enkelte spillere bortvises fra hallerne p.g.a. overtrædelse af ordensreglerne, berettiger dette ikke til afbud for holdet.

3: Såfremt et holds spillere bortvises fra hallerne p.g.a. overtrædelse af ordensreglerne, betragtes holdet som udeblevet.

§ 15. OPBYGNING OG KOMPETENCE.
1: Alle spørgsmål vedrørende turneringen afgøres af DBU Lolland-Falster`s Turneringsudvalget.

2: DBU Lolland-Falster`s Turneringsudvalg forbeholder sig ret til at fastsætte eller ændre spilletider- og spillesteder.

3: DBU Lolland-Falster`s Turneringsudvalg forbeholder sig ret til under ansvar over for DBU Lolland-Falster’s bestyrelse at foretage ændringer og tilføjelser til dette reglement.

4. Hvor dette reglement måtte stride mod fodboldlovens bestemmelser er dette reglements bestemmelser gældende.

§ 16. ÆNDRING UDEN PROTEST.
Bliver Turneringsudvalget bekendt med, at en dommer under en kamp har gjort urigtig anvendelse af fodboldloven, der får direkte indflydelse på kampens resultat, og som på grundlag af dommerens erklæring af turneringsledelsen kendes urigtig, er denne berettiget til - uanset om der er nedlagt protest mod dommerens kendelse - at træffe enhver afgørelse, som den i denne anledning finder fornøden.

§ 17. SANKTIONSMULIGHEDER.
1: Overtrædelse af reglementet kan medføre:

a. Irettesættelse.
b. Annullering af spillede kampe med fastsættelse af nye.
c. At kamp kan erklæres for tabt.
d. Bødestraf.
e. Udelukkelse.

2: Såfremt en klub udviser - en efter Turneringsudvalgets skøn - usportslig optræden, fremkommer med vildledende eller urigtige oplysninger, eller ikke efterkommer de af Indefodboldgruppen givne forskrifter, kan den idømmes bøde eller udelukkes.

3: Udelukkelse af hold fra igangværende turnering foretaget af Turneringsudvalget skal altid godkendes af DBU Lolland-Falster’s Bestyrelse.

ARRANGØRENS OPGAVER.
Pasning af tidtagerbord, stille bolde (Boldstørrelse: Læs mere her) og overtræksveste til rådighed ved trøjelighed. 

VINK TIL DOMMEREN.
Såfremt man indbyrdes bytter kampe - henstiller Turneringsudvalget indtrængende dommerne til at kontakte kollegaer inden for samme kilometerafstand som dem selv til stævnet.
Afbud til stævner skal altid foregå til DBU Lolland-Falster`s Administration, tlf. 54 82 67 68 i kontorets tlf. tid. (mandag-fredag 9-14).
Endvidere beder vi dommerne omhyggeligt læse kampprogrammet.