Samfundets krav til os som breddefodboldorganisation og til vores medlemsklubber vokser. Derfor arbejder vi på en reform, der skal bringe os tættere på klubberne og give os mulighed for i højere grad at sætte en dagsorden i det fodboldpolitiske arbejde nationalt. De fire lokalunioner i Østdanmark er allerede i dag nære naboer, der i årevis har haft et tæt samarbejde omkring fællesturneringer og administrative opgaver, ligesom klubberne har samarbejde på tværs af ulogiske unionsgrænser. Samarbejdet i dag er kimen til en fusion af de fire lokalunioner, hvor vi vil ophæve grænserne og arbejde tættere sammen om at fremme og udvikle fodbolden for alle i Østdanmark. Dette velfungerende samarbejde skal reformforslaget bygge videre på.

Fodbolden skal drives tættest muligt på klubberne
En grundstamme i den ny organisering i Østdanmark er klubnetværk. Klubnetværkene er en videreudvikling af de formandsklubber og formandslounges, som klubber og lokalunioner driver i dag. Klubberne skal have mandat til at tage lokale beslutninger og prioritere midler til lokale initiativer og projekter, og netværkene skal have den nødvendige administrative understøttelse. Dette skaber mulighed for at drive fodbolden tættest muligt på klubberne, og det kan åbne muligheder for at give øget indflydelse på f.eks. lokale turneringer og stævner indenfor børnefodbold, seniorfodbold på lavere niveauer uden for de etablerede tilbud, der går på tværs af geografi.

Fælles administration, lokal tilstedeværelse
De fire nuværende kontorer bæres ind i reformen, så der fortsat sikres nærhed og lokalt kendskab i opgaveløsningen og understøttelsen af medlemsklubberne. Samtidig skal de lokale medarbejdere indgå i arbejdsfællesskaber på tværs af kontorerne, og der vil blive dannet et fællessekretariat. Det giver os nogle muligheder, som vil smitte af på den service, medlemsklubberne modtager:

  • Det vil samle medarbejderressourcer og sikre optimal udnyttelse af administrative kompetencer og ressourcer.
  • Det vil muliggøre større satsninger, når økonomien for fire enheder samles.
  • Det vil på sigt harmonisere, ensrette og optimere regler og sagsbehandlingsgange. 

Men den lokale indsigt og nærvær til klubberne må ikke sættes over styr, tværtimod.

Den videre proces
Sidst men ikke mindst er det vigtigt at understrege, at et reformforslag, hvor man ønsker at samle fire lokalunioner med traditioner og kulturer opbygget gennem mere end 100 år ikke sker over natten. Det er en proces, hvor det der fungerer godt i dag, skal kobles nænsomt til behovet for en ny og stærkere organisering.

I de kommende måneder bliver der arbejdet intenst på at konkretisere en og udarbejde et samlet reformforslag. Det vil blive fremlagt til afstemning på ekstraordinære delegeret-/repræsentantskabsmøder i de fire lokalunioner i foråret 2020.
I de kommende måneder vil der løbende blive inviteret til dialog om reformen, efterhånden som arbejdet med denne pågår og ved de ordinære delegeret-/repræsentantskabsmøder

Det nye DBU Bredde Øst - kort fortalt

Klubberne skal opleve:

  • At det lokale fortsat har højeste prioritet og opmærksomhed, og at det lokale fællesskab og den lokale sammenhængskraft udbygges
  • At der står en stærkere fælles enhed bag dem, når de har behov for støtte og bistand
  • At klubberne får adgang til en stærkere fælles administration i arbejdet med drift og udvikling af fodboldaktiviteter.
  • At klubberne får medansvar for, at opgaverne løses, med mulighed for politisk indflydelse.

Læs mere:

DBU Bredde fremlægger reformforslag til afstemning i 2020