DBU Lolland-Falster love

NAVN OG FORMÅL:

§ 1 Navn+

Unionens navn er DBU Lolland-Falster. Den er stiftet den 29. juli 1906 og er medlem af Foreningen af Lokalunioner i Danmark (FLU), Dansk Boldspil Union (DBU) og derigennem Danmarks Idræts Forbund (DIF).

Unionens binavn er: Lolland-Falsters Boldspil Union (LFBU). 

§ 2 Formål+

DBU Lolland-Falster`s formål er at fremme fodboldspillet – og fastholde fodboldspillet som en væsentlig, udviklende og sund fritidsbeskæftigelse for alle – ved at skabe de bedst tænkelige vilkår og udfoldelsesmuligheder under mottoet: ”Fodbold – et værdiskabende aktiv for alle”.  

MEDLEMMER

§ 3 Klubber+
Som medlemmer optages fodboldspillende klubber på Lolland-Falster med omkringliggende øer incl. Bogø. Endvidere kan DBU Lolland-Falster`s bestyrelse efter ansøgning optage andre ikke fodboldspillende institutioner, men dog uden stemmeret.

Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af klubbens love samt oplysning om formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmers navn og adresse, ligesom der skal kunne henvises til en bane, der opfylder kravene til afvikling af turneringskampe.

Bestyrelsen er berettiget til at syne anlægget inden godkendelse og kan endvidere meddele dispensation, hvis gældende mål ikke er opfyldt.

Afgørelse om klubbens optagelse træffes senest på førstkommende bestyrelsesmøde. Ved optagelse opkræves et indmeldelsesgebyr på 500 kr.

§ 4 Love+
Klubbernes love må ikke stride imod de for DBU Lolland-Falster gældende love og øvrige bestemmelser.

Ved nyvalg af formand og kasserer samt ved ændring i klubbens love skal der umiddelbart herefter gives meddelelse til DBU Lolland-Falster`s Sekretariat.

Inden 1. februar hvert år skal der til DBU Lolland-Falster`s Sekretariat gives oplysninger om klubbens ledelse, postadresse samt eventuelle ændringer af spilledragt eller spillested. Meddeles oplysningerne ikke rettidigt, kan den pågældende klub idømmes en bøde af bestyrelsen. 

§ 5 Kontingent+

Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen for samtlige klubber og ansès for rettidigt indbetalt, når det er indgået d. 31. december for det kommende år.

Udelukket fra deltagelse i turneringen er den klub, der ikke senest 1. april henholdsvis 1. november har indbetalt turneringsindskud for indeværende udendørs og indendørs sæson.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning give udsættelse med betaling af kontingent og turneringsindskud, når der skønnes at være grund dertil.

§ 6 Udmeldelse+

Udmeldelse skal for at være gyldig ske skriftligt inden udgangen af december måned. 

§ 7 Kontingent+

Har en klub ikke rettidigt og efter påkrav indbetalt forfaldent kontingent eller andre pligtige afgifter til DBU Lolland-Falster, kan den af bestyrelsen ekskluderes som medlem. En klub, der er ekskluderet på grund af manglende betaling, vil efter bestyrelsesbeslutning kunne genoptages, såfremt det skyldige beløb med tillæg af eventuel bøde er indbetalt. Klubben vil herefter tidligst kunne deltage i DBU Lolland-Falster`s turneringer fra næste sæson. 

UNIONENS ORGANER

§ 8 Organisering+

Unionens organer er følgende:

1. Repræsentantskabet
2. Bestyrelsen
3. Disciplinærudvalget

Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendige. 

REPRÆSENTANTSKABET

§ 9 Repræsentantskab+

Det ordinære repræsentantskabsmøde, som er DBU Lolland-Falster`s højeste myndighed, afholdes 1 gang årligt senest 31. januar og indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel skriftligt til hvert medlem. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om tid og sted for repræsentantskabsmødets afholdelse samt dagsorden for mødet.

Det reviderede regnskab skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 

§ 10 Forslag+

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DBU Lolland-Falster`s sekretariat i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse, hvorefter samtlige forslag omgående udsendes til klubberne.

Forslag til ændring af love og turneringregler må i intet tilfælde stride imod de for FLU/DBU gældende love eller regler samt fællesbestemmelserne for lokalunionerne.

Turneringsreglernes fortolkning afgøres af bestyrelsen.

Ændringsforslag til indkomne forslag må være DBU Lolland-Falster`s Sekretariat i hænde senest 7 dage før repræsentantskabsmødet.

§ 11 Deltagelse+

På repræsentantskabsmødet er klubberne repræsenteret i forhold til sidst oplyste medlemstal til Danmarks Idræts Forbund således:

Klubber med indtil 25 aktive medlemmer: 1 repræsentant
Klubber med indtil 50 aktive medlemmer: 2 repræsentanter
Klubber med mere end 50 aktive medlemmer: 3 repræsentanter
           
Enhver repræsentant skal være medlem af den klub, pågældende repræsenterer.

Ingen repræsentant kan udøve mere end èn stemme. Kun repræsentanterne samt DBU Lolland-Falster`s bestyrelse har stemmeret.

Valgbare er klubbernes medlemmer, som er myndige og er til stede, eller ved forfald har afgivet skriftlig erklæring over for forslagsstilleren om villighed til at modtage valget.

Adgang til repræsentantskabsmødet har de stemmeberettigede, som skal være anmeldt til DBU Lolland-Falster`s Sekretariat senest 8 dage forud for repræsentantskabsmødet. Adgang har desuden DBU Lolland-Falster`s udvalgsmedlemmer og DBU og FLU`s bestyrelser. Klubbernes øvrige bestyrelsesrepræsentanter har ligeledes adgang, men skal forinden repræsentantskabsmødet være anmeldt til DBU Lolland-Falster`s Sekretariat.

DBU Lolland-Falster`s bestyrelse kan i særlige tilfælde give andre såvel adgangs- som taleret.

§ 12 Dagsorden+

Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte følgende punkter:

1. Mandaterne prøves.

2. Valg af stemmetællere.

3. Valg af dirigent.

4. Godkendelse af beretninger fra bestyrelsen.

5. Godkendelse af regnskab.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand (kun år, hvor formanden er på valg)
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 1. og 2. bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af 2 revisorer.

10. Valg af 1 revisorsuppleant.

11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde.

12. Eventuelt.

§ 13 Dirigent+

Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst halvdelen af de stemmeberettigede repræsentanter sættes under afstemning. 

§ 14 Beslutninger+

Repræsentantskabsmødets beslutninger træffes ved simpelt absolut flertal.

Valg dog ved simpelt relativt flertal.

Til vedtagelse af ændringer af DBU Lolland-Falster`s love kræves dog, at mindst 3/4 af stemmetallet afgives for forslaget.

Repræsentantskabsmødets beslutninger føres til referat, der underskrives af dirigenten og referenten. 

§ 15 Ekstraordinært+

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/6 af repræsentanterne forlanger det. Der indkaldes på samme måde som til det ordinære repræsentantskabsmøde. 

BESTYRELSE OG UDVALG

§ 16 Bestyrelse+

Til at lede Unionen og varetage dens interesser vælger repræsentantskabet en bestyrelse bestående af 1 formand og yderligere 4 medlemmer.

Valget sker for 2 år ad gangen, således at formanden og 2 medlemmer vælges de lige år og 2 medlemmer de ulige år. Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte en næstformand.

Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne for disse skal til enhver tid være medlem af en under unionen hørende klub.

Som suppleanter til bestyrelsen vælges hvert år 2 repræsentanter, der indtræder ved et bestyrelses-medlems udtrædelse eller forfald i kortere eller længere tid efter bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsen repræsenterer klubberne officielt udadtil og fastsætter omfanget af og de nærmere regler for afviklingen af turneringerne.

§ 17 Møder+

Bestyrelsen afholder møde mindst hver anden måned. Møderne indkaldes af formanden eller når mindst 3 medlemmer ønsker det, hvilket så vidt muligt skal ske med mindst 8 dages varsel.

Alle spørgsmål, som falder ind under bestyrelsens beføjelser, og som den ikke selv henskyder til repræsentantskabsmødets beslutning, afgøres med simpelt flertal, Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted med alle rettigheder og pligter.

§ 18 Beslutningsdygtig+

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Heraf skal den ene være formanden eller ved hans forfald, næstformanden. 

§ 19 Udvalg og arbejdsgrupper+

Bestyrelsen nedsætter udvalg og arbejdsgrupper, som den finder nødvendige.
Udvalgenes sammensætning, ansvar og opgaver fastlægges af bestyrelsen.

§ 20 Sekretariat+

Bestyrelsen etablerer et sekretariat til at varetagelse af den løbende administration i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for det nødvendige personale. Ingen ansat kan være medlem af bestyrelsen.

Lederen af sekretariatet kan ikke foretage dispositioner, der efter unionens forhold er af usædvanlig art eller væsentlig økonomisk betydning. 

§ 21 DBU bestyrelse+

DBU Lolland-Falster`s repræsentation i DBU `s bestyrelse i henhold til DBU`s love vælges af bestyrelsen. DBU Lolland-Falster`s repræsentation på DBU`s repræsentantskabsmøde i henhold til DBU`s love vælges ligeledes af bestyrelsen blandt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.

DBU Lolland-Falster`s repræsentation i FLU`s bestyrelse i henhold til FLU`s love vælges af bestyrelsen. DBU Lolland-Falster`s repræsentation på FLU`s repræsentantskabsmøde i henhold til FLU`s love vælges ligeledes af be-styrelsen blandt bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse.

I tilfælde af forfald indkalder bestyrelsen fornødne suppleanter.

ØKONOMI

§ 22 Økonomi+

Unionens regnskabsår løber fra 1. december til 30. november det følgende år.

For deltagelse i de af DBU Lolland-Falster udskrevne turneringer betales et af bestyrelsen fastsat indskud pr. hold.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere frister for betaling samt eventuelle bøders størrelse ved manglende overholdelse af betalingsfrister. 

FORSEELSER

§ 23 Bøder+

Følgende foranstaltninger kan iværksættes over for den klub eller enkeltperson, der overtræder DBU Lolland-Falster`s love, reglementer og bestemmelser, har undladt at efterkomme en endelig afgørelse uden særlig begrundelse, har undladt at afgive rettidig indberetning af medlemstal til DIF eller har udvist usportslig eller usømmelig adfærd:

1. Tildeling af misbilligelse og advarsel.

2. Idømmelse af bøde og erstatning. Dette gælder dog ikke enkeltpersoner.

3. Fradømmelser af retten til at spille på hjemmebane i en eller flere kampe.

4. Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscorer i turneringskampe.

5. Disciplinær nedrykning af hold.

6. Udelukkelse fra deltagelse i de af DBU Lolland-Falster arrangerede kampe og turneringer samt administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/ eller dommervirksomhed.

7. Eksklusion fra klub eller DBU Lolland-Falster.

8. Indstilling om tab af amatørret til afgørelse hos DBU`s bestyrelse.

§ 24 Høring+

Når der i henhold til § 23 rejses sag mod en klub eller enkeltperson, er de involverede parter pligtige til inden for en given frist at meddele alle nødvendige oplysninger til brug for DBU Lolland-Falster`s videre behandling af sagen.

Såfremt oplysningerne ikke gives inden for fristen, kan dette medføre udelukkelse, jfr. § 23, pkt. 6.

§ 25 Disciplinærudvalg+

Sager, der rejses i henhold til § 23, pkt. 1-6 og § 24 afgøres af Disciplinærudvalget.

Disciplinærudvalgets afgørelse kan indankes for bestyrelsen. Dette skal ske skriftligt. Anken skal være vedlagt et af bestyrelsen fastsat depositum og være DBU Lolland-Falster`s Sekretariat i hænde senest 14 dage efter, at Disciplinærudvalgets afgørelse er modtaget i klubben. Anke af udvalgets kendelse har ikke opsættende virkning medmindre Disciplinærudvalget træffer beslutning herom.

Ankesagen behandles af bestyrelsen. Efter anmodning afgør DBU Lolland-Falster`s bestyrelse, om mundtlig forhandling skal finde sted, inden afgørelse træffes.

Såvel i Disciplinærudvalget som i bestyrelsen tages der, forinden sagens behandling, stilling til medlemmernes inhabilitet og eventuel indkaldelse af suppleanter.

Såvel Disciplinærudvalgets som bestyrelsens afgørelse skal indeholde begrundelse og i fornødent omfang henvise til de bestemmelser, der er lagt til grund for afgørelsen. Ankeinstanser og tids-frister for anke skal ligeledes anføres jfr. DBU`s love.

Depositum tilbagebetales, hvis klager får medhold hos klagemyndigheden. 

§ 26 Udelukkelse+

Når et medlem af en af DBU Lolland-Falster`s klubber udelukkes af denne på grund af gæld eller andet misligt forhold, skal klubben straks give bestyrelsen meddelelse herom.

Bestyrelsen skal da udelukke et for gæld ekskluderet medlem fra deltagelse i DBU Lolland-Falster`s turneringer og optagelse i DBU Lolland-Falster`s øvrige klubber, indtil gælden er betalt.

Kontingentrestancer ud over 6 måneder kan ikke anerkendes.

Er et medlem ekskluderet af anden grund afgøres det af DBU Lolland-Falster`s bestyrelse, om medlemmet skal udelukkes af DBU Lolland-Falster eller unionens turneringer for tid eller bestandigt.

Disse regler finder tilsvarende anvendelse over for en ny klub, der søger optagelse i DBU Lolland-Falster, for de af dens medlemmer, der måtte være udelukket af DBU Lolland-Falster.  

§ 27 Meddelelse om udelukkelse+

Meddelelse om udelukkelse skal give FLU og DBU og samtlige klubber under DBU Lolland-Falster, og ingen udelukket enkeltperson kan optages i nogen anden klub under DBU Lolland-Falster.

Enhver klub, der benytter en udelukket spiller, kan ligeledes udelukkes af DBU Lolland-Falster. 

EMBLEMER

§ 28 Hæder+

DBU Lolland-Falster har følgende emblemer:

1. Bestyrelsesemblemet,

2. Sølvemblemet.

3. Guldemblemet.

4. Dommeremblemet.

1. Bestyrelsesemblemet tildeles ethvert bestyrelsesmedlem første gang, det indvælges i bestyrelsen. Emblemet giver personlig adgang til alle kampe under DBU Lolland-Falster.

2. Sølvemblemet kan af DBU Lolland-Falster`s bestyrelse tildeles personer, som gennem et mangeårigt arbejde inden for DBU Lolland-Falster eller unionens klubber har gjort sig fortjent hertil.

Hvis indstillingen sker fra en klub, skal særlig blanket anvendes. Denne rekvireres på unionskontoret.

Emblemet giver gratis adgang til de af DBU Lolland-Falster arrangerede kampe.

3. Guldemblemet kan af DBU Lolland-Falster`s bestyrelse tildeles personer, der i særlig grad har gjort sig fortjent dertil gennem arbejde, som har været til udpræget gavn for klub eller DBU Lolland-Falster. Emblemet giver gratis adgang til de af DBU Lolland-Falster arrangerede kampe for to personer.

4. Dommeremblemet kan af DBU Lolland-Falster`s bestyrelse tildeles dommere, som har virket for dommerstanden på Lolland-Falster i 20 år - og kan i øvrigt efter bestyrelsens skøn tildeles dommere, der har udøvet særlig anerkendelsesværdigt dommerarbejde på Lolland-Falster.
           
DBU Lolland-Falster`s bestyrelse fører en fortegnelse over alle tildelte emblemer.

Medlemmer af unionens bestyrelse og udvalg, revisorer samt indehavere af DBU`s guld- eller sølvnål har mod legitimation ret til gratis adgang til de af DBU Lolland-Falster og klubberne arrangerede kampe. 

ANDRE BESTEMMELSER

§ 29 Ansøgninger og klager+

Alle ansøgninger og klager fra klubber til FLU, DBU og DIF skal fremsendes igennem DBU Lolland-Falster, der kan fremsætte udtalelse i alle sager vedrørende de under DBU Lolland-Falster hørende klubber. Ved andre henvendelser skal der tilsendes kopi til DBU Lolland-Falster. 

§ 30 Radio og TV+

Uden DBU`s samtykke må udsendelse i radio og TV af kampe - eller dele deraf - ikke finde sted jfr. DBU`s love.

§ 31 Lønnede+

Personer, der i et turneringsår har fungeret som lønnede ledere eller trænere kan ikke i de næstfølgende 6 måneder benyttes som dommere eller linievogtere.

Undtaget herfra er dog personer, som opfylder betingelserne for at kunne modtage og som ikke modtager mere end de i amatørbestemmelserne angivne maksimale vederlag for udøvelse af leder- eller trænervirksomhed som amatør.

Enhver klub skal ved engagement af ledere og trænere afkræve disse en erklæring om, at de underka-ster sig DBU Lolland-Falster`s og DBU`s love, bestemmelser og myndighed, uanset om de er medlem af nogen klub under DBU eller ej. 

§ 32 Amatørbestemmelser+

Spillere må kun modtage præmier eller gaver i overensstemmelse med DBU`s amatørbestemmelser. Undtaget herfra er dog kontraktspillere med en af DBU godkendt kontrakt.  

§ 33 Fornødne beslutninger+

Hvor intet andet fremgår af disse love, er bestyrelsen berettiget til at træffe de fornødne beslutninger. 

§ 34 Opløsning+

I tilfælde af DBU Lolland-Falster`s opløsning overgår dens ejendele og midler til DBU, efter at eventuel gæld er betalt.

Vedtaget den 29. juli 1906 - sidst ændret januar 2016.