Årsberetning

DBU Lolland-Falster – Årsberetning 2022 

Repræsentantskabsmøde, lørdag den 28. januar 2023. 

Året 2022:

Jeg vil indlede denne beretning med på ny, at sende en stor tak til alle jer frivillige i vore klubber og foreninger.
Alle jer frivillige i vore klubber og foreninger, det være ledere, trænere og øvrige frivillige – men også – og især vor dommere – uden jeres indsats, så vil der ikke kunne tilbydes vor idræt – fodbold til alle vore medlemmer. 
Ligeledes en stor tak – til alle jer frivillige i vor fagudvalg, faggrupper, bestyrelse og ansatte på vor administration. Jeg vil på vegne af bestyrelsen i DBU Lolland-Falster sige en stor tak for jeres indsats i året 2022.  Jeg ser frem til et godt samarbejde i indeværende år – men også de fremtidige år.

Jeg håber, at vi kan se frem til et år, 2023 – med mulighed for spændende indsatser og mange måneder, hvor fodbold på ny vil lykkedes – ved aktiviteter og turneringer i klub og union – dels at vi alle får mulighed for at mødes og drøfte og dels tilrettelægge og gennemføre aktiviteter udendørs og indendørs - i vor sport – både lokalt og nationalt.

Især 3 punkter vil jeg kort her kommentere på:
Samarbejde med SHFV og de nye muligheder for vore klubber.
Samarbejde med DBU Sjælland.
Velfærdsalliancer med vore 2 kommuner.

Samarbejde med SHFV og DBU Lolland-Falster.
Igennem en længere årrække så har bestyrelse og administration i DBU Lolland-Falster løbende haft en god dialog med tilsvarende i SHFV. pga. Corona 19 – så er planlægning og efterfølgende gennemførelse af disse fodboldaktiviteter for fodboldspillere/fodboldklubber på Lolland-Falster og klubber under SHFV blevet udsat.
Men nu er begge organisationer klar til præsenterer nye aktiviteter for jer klubber – og dette sker både på mødet den 28. januar 2023 – samt på efterfølgende – forskellige fora.
Det er aktiviteter for alle, der er en del af fodbold på Lolland-Falster – dvs. piger & drenge, kvinde- & herrerækker, dommere og jer klubledere får en mulighed for i 2023 at blive en del af disse aktiviteter, det være stævner, træningsturneringer over weekend, dommeraktiviteter – og udveksling af ideer tyske og danske klubledere m.v.

Jeg ser frem til at vi alle kan blive en del af disse nye og meget spændende aktiviteter for fodbold på Lolland-Falster.

Samarbejde med DBU Sjælland.
Igennem nu en lille årrække, der har klubber på Sjælland og klubber på Lolland-Falster haft et fantastisk godt samarbejde fsv. arrangering af træningskampe, børnestævner m.v.
DBU Sjælland og DBU Lolland-Falster har også nu igennem en årrække haft en godt samarbejde til glæde for klubberne på Sjælland og Lolland-Falster og Bogø – og hvor den tætte dialog imellem klubber og imellem repræsentanter fra 2 lokalunioner har medført at vi er fælles om en række aktiviteter til glæde for dansk fodbold. DBU Sjælland og DBU Lolland-Falster afholder løbende dialogmøde herom – og jer forventer, at vi i nær fremtid igen kan indgå en ny Samarbejdsaftale.

Velfærdsalliancer med vore 2 kommuner.
For DBU Lolland-Falster og vore klubber, der er det vigtigt, at vi har et godt samarbejde med vore 2 kommuner, Lolland og Guldborgsund kommuner.
Kommunerne er vigtige for fodboldklubber – men omvendt så er det også vigtigt for vore kommuner, at der er mulighed for idrætsaktiviteter, fodboldaktiviteter – hvor vore klubber bidrager med at skabe sundhed, sociale aktiviteter, fællesskaber – og gør en forskel – bliver en del af noget større.
Sammen med vore klubber og kommuner har vi en række aktiviteter og samarbejder – som vi også skal lykkedes med i 2022 – og gerne udvikle – i denne forbindelse vil jeg også allerede her fortælle, at Belt Cup 2023 afvikles i Nykøbing F. Jeg vil på mødet den 28. januar – kommentere yderligere på dette samarbejde.

DBU Lolland-Falster repræsentantskabsmøde – lørdag, den 28. januar 2023.
Jeg vil i forbindelse med vort repræsentantskabsmøde, sammen med bestyrelse og administration yderligere orientere om vore samarbejder med SHFV, DBU Sjælland, vore 2 kommuner/Velfærdsalliancer – og hvor vi også får mulighed for at anerkende det store arbejde, som mange frivillige udfører i vore klubber og vor organisation, bl.a. ved overrækkelse af forskellige priser til klubber og ildsjæle/klubledere.

På bestyrelsens vegne

Gert Lundgaard 
Formand for DBU Lolland-Falster.

Link til årsberetningen for 2022 

Turneringsudvalget:

Indledning
Corona er nok et ord som mange efterhånden er trætte af, men det har været virkeligheden – også for fodbolden i hele landet igennem de sidste år.
Trods besværligheder er vi kommet nogenlunde igennem året.

Formanden for Turneringsudvalget trak sig midtvejs i kalenderåret, hvorfor udvalget fik ny formand: Rune Follemand Nielsen – som også indtrådte i DBU Lolland-Falsters bestyrelse. Der skal lyde en stor tak til den tidligere formand, Jan Koch, for sit arbejde i Turneringsudvalget.  

Udfordringer i 2021
Antallet af holdudtrækninger, kampflytninger mm. har fyldt meget i 2022. Årsagen skal ses i sammenhæng med den store nedgang i turneringstilmeldingerne, stadig efterveer fra Covid19 tiden, hvor klubberne i 2022 har kæmpet med at få spillerne tilbage til fodbolden. Dette arbejde er langt hen ad vejen lykkedes, hvilket kun har kunnet lade sig gøre, i kraft af jer klubbers store indsats – tak for det. Klubberne har i højere udstrækning foretaget mindre holdtilmeldinger. Klubberne har i år været tilbageholdende med at tilmelde hold til turneringen.

Samarbejde med DBU-Sjælland på ungdomssiden
DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland har udarbejdet en 1-årig samarbejdsaftale, der gælder frem til sommeren 2023. DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland vil i januar 2023 igangsætte arbejdet med at forhandle en samarbejdsaftale på plads, der skal gælde fra august 2023. Samarbejdsaftalen dækker udover ungdomssiden også HSS og kvindefodbolden, hvorfor det er vigtigt at vi får forhandlet en god aftale på plads, til glæde for klubberne på Sjælland og Lolland-Falster.

Afvikling af turneringen 2022

DBU Lolland-Falster har på vegne af vores klubber igangsat en ny turneringsstruktur, der vil gælde fra august 2023 og fremover. Derfor arbejdede turneringsudvalget med forskellige scenarier for den fremtidige struktur i foråret, således at det kunne fremlægges for jer klubber inden sommerferien 2022, idet I skal kende de konditioner der spilles ud fra og hvilke konsekvenser ens placering vil få i den fremadrettede struktur.   

I efterårsturneringen blev DBU Lolland-Falster nødt til at undlade at påsætte dommere i S1 kampene, idet der var, og er, en stor mangel på dommere. Dette afsted en masse debat og diskussion, hvor vi dog ved fælles hjælp fandt nogle brugbare løsninger og aftaler, så vi i fællesskab kunne fokusere på fodbolden. Der skal lyde en stor tak til LFFK for at vi i fællesskab kunne finde fælles fodslag.

Vinterbold
Et ønske om, at udvide vinterbold for alle hold under DBU-Lolland-Falster blev desværre forhindret af Coronaepidemien. Det blev ikke muligt at afvikle vinterbold i denne omgang. Tilbuddet har tidligere været gældende for ungdomsholdene ved tilmeldinger til DBU-Sjælland.

Indendørs fodbold
Futsal- og indefodbold udbydes af turneringsudvalget fra aldersgruppen U-13 og opefter for både herre, kvinder og ungdom.

For herre- og kvindehold spilles indendørsfodbold som traditionel indendørs fodbold, med bander.

Vi oplever at vi er udfordret på op- og nedtagning af bander og at der er nogle frivillige der vil sidde ved dommerbordet ved de respektive stævnedage. Dette håber vi på at vi i fællesskab vil kunne finde nogle gode løsninger på i fremtiden.

Opgaver i turneringsudvalget
Turneringsudvalget har drøftet de opgaver som der arbejdes med, i forhold til at DBU Lolland-Falsters bestyrelse har igangsat deres visionsarbejde frem mod 2028, således at vi i turneringsudvalget arbejder i samme retning.

Der skal igangsættes en ny turneringsstruktur, som tidligere nævnt, hvor turneringsudvalget herudover også forholder sig til om der skal igangsættes andre turneringsformer og/eller for nye årgange. Således igangsatte vi en turnering for M+60 (Oldies but Goldies) der afvikles på femmands baner (5:5). Vi i turneringsudvalget håber, at vi kan udbyde endnu flere turneringer i 2023.

Afslutning
Turneringsudvalgets medlemmer takkes for en aktiv medvirken i det daglige arbejde og hurtige sagsbehandlinger.
Turneringsudvalget ønsker spillerne fortsat god fornøjelse på grønsværen og i hallerne.

Det har været opløftende at se, med hvilken begejstring klubberne og jer frivillige har formået, at holde gang i fodbolden. I har formået at skabe rammer, så fodbolden kunne trives, med de besværligheder som dagligdagen hele tiden bragte. Stor ros til jer.

Tak til dommerne. I yder stadig en stor indsats ved afviklingen af fodboldkampene og I kan ikke undværes.
Tak til kontoret for det store arbejde med betjeningen af klubbernes mange henvendelser.

Turneringsudvalget har bestået af Jan Koch (udtrådt), Rune Follemand Nielsen (formand), Rene F. Sørensen, Finn Larsen, Thomas Lærke Jensen, Mårten Månsson, og Thomas Bonde Jensen.

Pva Turneringsudvalget

Rune Follemand Nielsen/Thomas Bonde Jensen

Formand/sekretær

Lov- og disciplinærudvalget:

Lov- og Disciplinærudvalget har i år bestået af Finn Larsen, Lasse Frimand Larsen, Inge Hansen, Flemming Steen Pedersen, Torben Kolters, Thomas Faarup og undertegnede (formand).

Udvalgets hovedopgave er at udarbejde retningslinjer til Sekretariatets behandling af rutinemæssige disciplinære afgørelser på baggrund af indberetninger fra dommere, som ikke kræver yderligere behandling af udvalget. I de sager, der ikke kan afgøres på baggrund heraf, træffer udvalget afgørelser i henhold Turneringsreglementets afsnit VI og X. 

Udvalget træffer sine afgørelser på møder eller ved mailkorrespondance. Udvalget har ikke haft fysiske møder i år, men har behandlet sager på skriftligt grundlag. Øvrige sager i det forgangne år er afgjort på baggrund af mails mellem medlemmerne og Sekretariatet, der evt. indhenter udtalelser fra de involverede klubber.  

Det er første år for udvalget, siden dette blev udvidet til 7 medlemmer i 2022.

Udvalget har igen, som sidste år, oplevet en stigning i antallet af sager, der er behandlet i udvalget.

Sagerne har blandt andet handlet om overholdelse af de formelle lovbestemmelser i Turneringsreglementet samt disciplinære sager.

Af særlige sager, som udvalget har behandlet i år, vil jeg dog fremhæve, at udvalget har behandlet 2 sager, hvor dommere har oplevet truende adfærd imod dem. Dommere skal føle sig trygge i DBU Lolland-Falster, og Udvalget er særligt opmærksomme herpå i forbindelse med tildeling af sanktioner i disse tilfælde.

Derudover skal det fremhæves, at udvalget i det forgangne år har behandlet sager, hvor der er fremsat homofobiske ytringer. Udvalget har ingen tolerance heroverfor og vil også fremadrettet anlægge en skærpet linje i denne type disciplinære sager.

Det skal understreges, at udvalget fortsat er sindet at afholde møde med høring af parter i alvorlige sager.

Jeg kvitterer for et fortræffeligt samarbejde med mine udvalgskolleger og Sekretariatet i det forgangne år.

Lov- og Disciplinærudvalget har i 2022 bestået af Finn Larsen, Lasse Frimand Larsen, Inge Hansen, Flemming Steen Pedersen, Torben Kolters, Thomas Faarup og undertegnede (formand).

På Lov- og Disciplinærudvalgets vegne

Rasmus Lindsten, formand

Dommerudvalget:

 Året 2022 blev på mange måder et vanskeligt år pga. dommermangel, eller det var i hvert fald udfordrende for vores ommerpåsætter at kunne påsætte uddannede dommere og linjedommere til alle de kampe som det politisk er bestemt skulle have dommere. Påsætteren havde lange og travle dage/aftener med at kunne ”samle puslespillet”, og det fik den konsekvens at nogle klubber ville prioritere anderledes. Derfor blev der taget den beslutning, at der fra sæsonstart 2022/23 i august ikke ville blive påsat linjedommere i vores lokale herre serie 1. Det skabte godt nok ”støj”, både fra de klubber som i den henseende ikke var med i beslutningen, fra dommere og fra vores lokale samarbejdsorganisation – dommerklubben LFFK.

Eneste ”vinder” blev vores påsætter som nu (forholdsvis) uden de store udfordringer og det store tidsforbrug kan få påsat de prioriterede kampe med uddannede dommere. Beslutningen om ingen linjedommere i den række er gældende indtil årsskiftet 2022/23, og den vil blive annulleret såfremt der vil blive uddannet min. 10 nye dommere.  Disse nye dommere vil så kunne påtage sig dommeropgaver i ungdomsrækkerne, og det kunne så frigøre de rutinerede dommere der var påsat disse kampe til at kunne virke som linjedommere igen i herre serie 1. Spændende om der så bliver uddannet dommere nok.

DBU Lolland-Falster har for nuværende 56 aktive dommere til afvikling af alle kampe. Ud af den mængde er der lidt barriere dvs. nogle dommere har ikke behov for dobbeltkampe, andre prioriteter, fravær og/eller har været ude med længerevarende sydom/skader. Så reelt har vores dommerpåsætter dagligt kun i omegnen af 30 dommere til rådighed. Dette antal dommere til rådighed er for lavt, og derfor har udvalget stor fokus på at få rekrutteret og fastholde dommere. Derudover har DBU Lolland-Falster 5 passive dommere.

Der er hen over efteråret foretaget offensive tiltag for at få rekrutteret nye dommere. DBU Lolland-Falster har sammen med DBU Sjælland oprettet et Online Dommergrundkursus i november og der vil blive oprettet et fysisk Dommergrundkursus i januar 2023. Derudover blev der afholdt en Dommer-Workshop med deltagelse af aktive dommere og klubrepræsentanter. Stor ros til de fremmødte, og de rekrutteringsforslag der fremkom, vil udvalget prioritere og sende en indstilling til DBU Lolland-Falsters bestyrelse i håb om at få allokeret økonomiske midler til en kommende effektiv dommerrekruttering.

Udvalget har i 2022 afholdt 5 møder, hvoraf de 2 af møderne var dommerklassifikationsmøder hhv. i juni og december.

Udvalgets fornemmeste opgave er at være ansvarlige for udvikling af dommere, afholde tests, klassificere dommere/udviklere/vejledere og indstille dommere/udviklere/vejledere til karrieresporet hos DBU/CTG (DBU`s centrale talentdommerstreng).

Vores samarbejdspartnere er LFFK (den lokale dommerklub), klubberne i unionen og DBU og CTG/RTG.

 • I 2022 blev der uddannet i alt 6 nye dommere, herunder 1 som skulle bruge uddannelsen som A træner. De 6 dommere var ligeligt fordelt i 1. halvdel og 2. halvdel af 2022. Begge moduler var Online Dommergrundkurser. Der blev derudover aflyst et fysisk Dommergrundkursus pga. for få tilmeldte.
 • De 3 nye dommeraspiranter i 2. halvdel af 2022 stod den teoretiske dommereksamen, og de skal nu videre til deres praktiske uddannelseskampe i det sene 2022 og i det tidlige forår 2023. Efter disse 3 uddannelseskampe (til hver dommer) ”som de skal bestå” er de nye officielle DBU-dommere.
 • Der vil blive afholdt et fysisk Dommergrundkursus i januar 2023.

 • Løbetest for de lokale klassificerede dommere blev afholdt i Maribo på deres udendørs atletikbane med et fornuftigt resultat enkelte måtte til retest. Indendørstesten blev afholdt i Badmintonhallen for dem som havde valgt den form for test samt for vores dommere over 70 år.. Vores dommere som dømmer i hhv. Herre DS og Sjællandsserien blev testen afholdt i hhv. Hillerød og Holbæk, alle bestod løbetesten første gang.
 • Obligatorisk teoritest Udviklere, Vejledere og ny oprykkede dommere blev gennemført i TGB`s klubhus i september. Der var desværre 5 afbud, og der er ikke afholdt en Retest til disse.
 • Obligatoriske teorigennemgange blev afholdt i hhv. Nakskov og TGB med et imponerende stort antal deltagere. Denne teorigennemgang blev afviklet for første gang af DBU Lolland-Falsters nye dommerteoriinstruktør. En del DBU Lolland-Falster dommere gennemførte også den obligatoriske teorigennemgang online, som blev afhold sammen med andre lokalunioner for dem som ikke kunne fremmøde fysisk.
 • Uddannelse med ”føl-kampe” og eksamen for 2 nye Triobreddedommerudvikler er afholdt. Stort tillykke til vores 2 nye Triodommerudviklere.
 • 1 ny Vejleder blev uddannet i foråret – tillykke herfra.
 • Der blev afholdt ”rullende teoritræning” for vores dommere, hvor de kunne træne deres teori online. Dette er sat i gang af DBU og er bredt ud i hele landet. Udvalget anbefaler stadig vores dommere til at benytte denne teoritræning.

Udvalget anbefaler vores administration om at opgradere og/eller prioritere udvikleropgaver, således vi kan få dygtigere dommere samt få et kvalificeret grundlag for klassifikation. Vi har i 2022 haft et stor efterslæb på udviklinger, og udvalget håber at dette ændres i foråret 2023 til gavn for vores nye dommere.

Der arbejdes på et dommermentor-kommissorium, som skal medvirke til at få vores nye dommere bedre integreret i hele LF`s dommerstand.

DBU Lolland-Falster har følgende dommere i nævnte klassificerede rækker: 2 dommere i Herre Danmarksserien, 5 dommere i Herre Sjællandsserien (heraf 2 i RTG3 linjedommer, 7 dommere i Herre LF-Serien (heraf 1 dommer som 1. divisionslinjedommer og 1 på orlov). 5 dommere i Herre Serie 1. Derudover har vi en herre talent Futsal-dommer som dømmer kampe på hele Sjælland, også nord for København. Udvalget har besluttet at der er dommer-reserver til rækkerne HLFS og HS-1, i tilfælde der er opstår en force majeure situation.

Vi har for nuværende udviklere, heraf 7 triodommerudviklere og 6 Vejledere. Det er særdeles tilfredsstillende at vi fik 2 nye triodommerudviklere her i efteråret 2022. Udvalget har stadig stor fokus på at få uddannet dommervejledere og dommerudviklere.

Dommerudvalget har for nuværende et samarbejde med DBU Sjælland og udvalget har stadig 2 medlemmer i DBU Sjællandsindrangeringsgruppe (DIG). Vi er repræsenteret med John Kildsgaard og Michael Skaarup. I det tidlige efterår 2022 opstod pludselige en forskellig fortolkning af antal LF-dommere i DBU Sjællands rækker dvs. i Herre DS, som DBU Sjælland administrerer, men ikke har ansvaret for. DBU Lolland-Falsters Dommerudvalg og DIG indgik en midlertidig løsning, med kun 2 HDS-dommere fra LF, men til gengæld så 5 (i stedet for 4) LF-dommere i Sjællandsserien. Denne aftale skal ”genforhandles” i 2023. DIG skal godkende DBU Lolland-Falsters indstilling af dommere i HDS og HSS-rækkerne. Der er hen over året 2022 været afholdt 3 Teamsmøder med gruppen med vores deltagelse.

En stor tak til udvalgets medlemmer for et fremragende samarbejde i 2022, samt en stor tak til den lokale foddommerklub for et succesrigt og konstruktivt samarbejde. Ydermere en stor tak til vores administration som har serviceret udvalget på fornemste vis, og i særdeleshed tak til påsætteren som har brugt voldsomt mange timer for at kunne få påsat alle prioriterede kampe. Der blev virkelig arbejdet både aften og til tider vel også om natten før og somme tider helt hen til formiddagen før en eftermiddagskamp – kæmpe respekt for den indsats.

En stor tak også til DBU`s Sjællands DIG samt til vores DBU Lolland-Falster-bestyrelse som imødekommer og behandler ønsker fra Dommerudvalget.

Når alle ovenstående har fået en tak, så skal vores dommere en gigantisk stor tak for deres enestående indsats for at få (i samarbejde med påsætteren) kampene påsat. Flere dommere har kørt fra det ene anlæg til det andet uden omklædning bare for at kunne servicere vores klubber – det er altså vildt imponerende. Der har været ”underskud” af dommere i 2022, og der var været utrolig mange force majeure påsætninger med dommere der ikke er klassificeret, men som har vist stor hjælpsomhed og taget dommeropgaver med meget kort varsel. Stor tak til disse dommere og stor tak til klubberne for deres accept af disse påsætninger.

Dommerudvalg 2022 bestod af følgende 5 personer: John Kildsgaard, Michael Gutti Pedersen, Tommy Jørgensen, Khosro Solaimani og formand Michael Skaarup. Tommy Jørgensen har ved årets udgang valgt at trække sig fra udvalget.

På vegne af  Dommerudvalget

Michael Skaarup, formand

Børne- & Ungeudvalget:

Efter omorganisering af DBU Lolland-Falster og udpegning af medlemmer til de forskellige udvalg i foråret 2022 kom Børne- og Ungeudvalget i gang med arbejdet.

Børne- og Ungeudvalgets opgave er at udvikle og organisere relevante fodboldaktiviteter for børn til og med U12 og for henholdsvis pigeungdom og drengeungdom fra U12 og ældre. Til udvalget er der derfor knyttet en stævnegruppe, som varetager de praktiske funktioner i forhold til afholdelse af stævneaktiviteterne på Lolland-Falster(se egen beretning fra Stævnegruppen). Turneringstilbud for børn fra U11 til U12 og for unge piger og drenge fra U13 og ældre tilbydes i samarbejde med DBU Sjælland, som en fællesturnering.

Børne- og Ungeudvalget er gået i gang med at fastlægge arbejdsopgaverne for de kommende år. Det er konkrete opgaver med den målsætning at give børn og unge på Lolland-Falster nogle rigtig gode oplevelser med fodbolden. Det er vores håb at vi fremover kan tilbyde flere og mere forskellige aktiviteter for børn og unge, ligesom vi arbejder på at styrke klubbernes egne aktiviteter og det tværgående samarbejde på LF til gavn for målgruppen.

DBU´s nye børnesyn er kommet godt i gang med at gro her i vores landsdel. Særligt i de klubber som har tilsluttet sig konceptet med DBU Børneklub. På nuværende tidspunkt er i alt 7 klubber godkendt som børneklub og endnu en klub er i gang med processen. En klub mere har tilmeldt sig forløbet i det kommende forår. Klubberne spænder bredt i forhold til både størrelse og beliggenhed, ligesom der er klubber som har oprettet et fælles børneklubmiljø for at bruge de frivillige kræfter bedst muligt til gavn for flere.

Det betyder at DBU Lolland-Falster foreløbig har den højeste procentuelle tilslutning til Børneklubkonceptet i forhold til resten af landet. Det er da flot! Det giver også en forhåbning om at der i klubberne fortsat er rigtig stort fokus på at få flere piger og drenge i gang med at blive en del af det fællesskab vi tilbyder med udgangspunkt i fodbolden. Vi skal dog fra udvalgets side stadig opfordre til at flere kommer med i Børneklub-fællesskabet enten som selvstændig klub eller i fællesskab med andre klubber.

Det er ikke til at sige om Børneklubkonceptet og børnesynet præcis kan aflæses i stævneaktiviteterne endnu, men det ser alt andet lige ud til at der er kommet gang i tingene igen efter de sidste år med nedlukninger og restriktioner. Særligt var der i efteråret stor tilslutning til stævnerne, og det har givet en masse fodboldbørn, trænere og andre frivillige, forældre og bedsteforældre nogle gode oplevelser. Det håber vi fortsætter ind i det nye år, og vi i udvalget og i administrationen vil sammen med klubberne arbejde for at det lykkes.

I de ældste børneårgange ser det også ud til at overgangen til 8-mands turneringsfodbold går nogenlunde godt. I foråret 2022 var der på drengesiden tilmeldt 15 lokale hold i årgang 2011. Det antal faldt desværre til 6 i efterårsturneringen for samme årgang. For årgang 2010 var der i samme periode en fremgang fra 9 til 12 hold. På pigesiden for de ældste børneårgange, hvor der spilles 8-mands, er der 5 klubber med fra vores landsdel. Da der generelt er færre pigespillere, så vil der også være udsving i antal hold pr. årgang.

For ungdomsårgangene kan vi dog desværre ikke komme uden om at billedet ser lidt anderledes ud. Det ser ud til at det tynder ud i antal hold og spillere efterhånden som spillerne bliver ældre. Der er vigende tilslutning til 8-mands turneringen fra U14, idet der her er mulighed for at spille 11-mandsfodbold. I 11-mands turneringen har der på drengesiden været et stabilt antal tilmeldte hold på ca. 6-8 fra U14 til U16. Fra U17 er der kun få hold i de resterende ungdomsår. På pigesiden Det er det lykkedes at fastholde eller opstarte pigehold, så der nu i ungdomsårgangene 2007/2008 var 8 hold tilmeldt turneringen. Det håber vi kan fortsætte og også meget gerne udbygges.

Selvom vi kunne ønske os at der ude i klubberne var endnu flere særligt ungdomsspillere, så der kunne være nok til hold i hver årgang, så er billedet heldigvis, at de tilmeldte hold for 2022 for fællesturneringerne for børn og unge har repræsenteret i alt 19 af vores klubber. Det er alt andet lige positivt.

På plussiden har der også igen i år været stor tilslutning til de lokale klubbers fodboldskole, ligesom der er klubber som har haft besøg af DBU´s Pigeraketten.

Udover de aktiviteter for børn og unge, der allerede ligger fra DBU´s side, så vil vi fra udvalgets side også forsøge at samle alle klubbernes gode ideer til aktiviteter til fælles inspiration. Vi arbejder samtidig konkret på at få oprettet fælles fora for trænerne på de forskellige årgange, så samarbejdet på tværs i landsdelen kan styrkes. Det vil forhåbentlig gavne konkrete aktiviteter og give plads til udvikling af nye ideer.

I det kommende år bliver der en masse nye ting at se til og som vi i udvalget glæder os til at komme i gang med. Udover fortsat at sikre stævner- og turneringsaktiviteter for børn og unge, tværgående samarbejde f.eks. mellem klubber, trænere m.fl. samt udvikling af børneklubberne m.v., så kommer der også nogle nye ”spilleregler” for børnefodbolden, der skal sikre at stævne- og turneringaktiviteter for børn er i overensstemmelse med DBU´s børnesyn. Det vil også blive implementeret i de stævner, som DBU Lolland-Falster udbyder, hvoraf en del ting allerede har været gældende. Vi vil også arbejde for et mere synligt samarbejde med SHFV og invitere tyske hold til også at deltage i vores aktiviteter for børn og unge til gavn for fodbolden på LF.

Der arbejdes i DBU også med en kommende ungdomsstrategi, som forventeligt skal bygge videre på dels DBU´s børnestrategi og samtidig tage afsæt i det aktuelle ungdomsliv for piger og drenge. Her bidrager udvalget også med inputs og erfaringer fra vores del af landet. Vi har samtidig sat os for lokalt at se på om der er andre fodboldaktiviteter, som de unge kunne tilbydes og være en del af, hvis turneringsfodbold alene ikke kan fastholde interessen for fodbolden eller lysten til at være en del af fodboldfællesskabet. Hvis klubberne i fremtiden skal lykkes med også at rekruttere frivillige såsom trænere, dommere og andre klubopgaver, så er det vigtigt at fodbold og fællesskabet fortsat er en del af de unges liv.

Udvalget er i samarbejde med DBU Lolland-Falsters bestyrelse og de øvrige udvalg i gang med at fastlægge strategi med konkrete arbejdsopgaver og målsætninger for de kommende år. Til brug for dette arbejde fik vi i efteråret afholdt et møde med klubberne for at udveksle dels erfaringer og oplevelser siden sidst og dels for at få inputs og ideer til det kommende udvalgsarbejde. Der var en fin repræsentation fra ca. 20 klubber, som konstruktivt bidrog til det videre arbejde. Der var stor ros til særligt Simone fra administrationen for et rigtig godt stykke arbejde med planlægning og kommunikation i forbindelse med stævnerne. Der var også stor tilslutning til udvalgets beslutning med at indkøbe medaljer til 3:3-stævnerne, så de klubber, som afholder stævnerne, ikke har den økonomiske byrde hertil. Vi håber at det kan gøre det mere attraktivt at afholde børnestævner fremover.

Til afslutning vil vi fra udvalgets side takke klubber og klubfrivillige for samarbejdet i 2022 og håber at vi kan gøre det endnu bedre i det kommende år. Også en stor tak til administrationen herunder klubrådgiver Martin for at få tingene til at ske.

Udvalget består af Hanne Baltzer, Max Mehl Müller, Michael Hansen og Allan S Carlsen.

På udvalgets vegne

Julie Isling Kurtzmann, formand

Banegruppe Guldborgsund:

Toreby-mødet

Året blev indledt med Toreby-mødet, som ikke havde været muligt at afvikle i 2021 som følge af Covid-19.

I mødet deltager normalt klubrepræsentanter, Guldborgsund Kommunes TM Drift og Team Fritid.  Formålet med mødet er at give klubberne indsigt i kommunens økonomi for indeværende år for så vidt angår pasning af anlæggene. I samme forbindelse bliver den såkaldte masterplan præsenteret, denne er en oversigt over fremtidige større forbedringer af anlæggene, forbedringer som blandt andet bliver drøftet i forbindelse med banesyn i løbet af efteråret året før.

På mødet i 2022 indgik endvidere en orientering om årshjulet for TM Drifts arbejde på anlæggene, dette i forhold til gødskning mv. Der blev endvidere vist små filmklip, der illustrerede de forskellige arbejdsprocesser og hvilke maskiner, der anvendes i den forbindelse.

Banegruppemøder

Banegruppen afviklede de sædvanlige møder hen over året, henholdsvis i juni, september og december. I tillæg til disse møder, afvikledes der endvidere i efteråret 2022 møder i forbindelse med banegruppens inddragelse i afklaring af placering af en evt. ny kunstgræsbane i kommunen.

Forud for de sædvanlige afholdte møder havde banegruppens medlemmer været i kontakt med de klubber, for hvilke de er kontaktperson, og kunne således komme med tilbagemeldinger på, hvorledes samarbejdet mellem klubber og TM Drift opfattes i klubberne.

Årets klub- og baneanlæg 2021

Banegruppen og Guldborgsund Kommunes TM Drift uddeler sædvanligvis ved Guldborgsund Kommunes årlige prisfest sidst i september prisen for ”Årets klub- og baneanlæg”. I år 2022 blev prisfesten imidlertid flyttet til afholdelse i februar 2023, hvor også prisen for 2022 således vil skulle uddeles. Efter idé fra en af de nominerede klubber, blev prisen i stedet i oktober 2022 uddelt i pausen til 1. holdskamp i den vindende klub.

Prisen går til en af kommunens fodboldklubber ud fra følgende kriterier:

 • Dialogen mellem klub – banegruppe – kommune skal være til stede med gensidig respekt for det udførte arbejde
 • Det skal være en fornøjelse at komme på anlægget, også visuelt
 • Klubben skal aktivt deltage i arbejdet på deres anlæg
 • Klubbens trænere/ledere og spiller skal efterkomme den af banegruppen foreslåede adfærd med hensyn til træning, kamp, flytning af mål m.v.
 • Klubben bør deltage i de af kommunen og banegruppens afholdte arrangementer

Blandt mange mulige emner blev ØUB, NAB og B. Frem nomineret til prisen for 2021, og den gik til NAB, som samtidig modtog en check på 5.000 kr.

Placering af mulig ny kunstgræsbane i Guldborgsund Kommune

Banegruppen blev i sommeren 2022 kontaktet af Guldborgsund Kommunes administration i forbindelse med vurderingen af et fremtidigt behov for en kunstgræsbane i kommunen og en eventuel placering af en sådan. Kommunen ønskede i den forbindelse banegruppens input, herunder forslag til placering af en evt. ny kunstgræsbane, hvilket banegruppen naturligt imødekom.

Der blev i forlængelse heraf i september 2022 afviklet et orienteringsmøde på rådhuset, hvor fremmødte klubber havde mulighed for at spørge nærmere ind til processen og komme med input til, hvilke parametre man mente skulle indgå i afgørelsen af en placering. I den forbindelse nævntes bl.a. adgang til omklædningsrum, kiosk/cafeteria-drift og offentlig transport.

Klubberne havde herefter ca. 2 uger til at indmelde interesse for placering af en sådan evt. kunstgræsbane på eget anlæg, eller indstille til en anden placering i kommunen. 7 klubber indmeldte interesse for placering af en kunstgræsbane på eget anlæg, og 4 klubber pegede på en placering på andre anlæg.

I banegruppens efterfølgende indstilling om placering af en kunstgræsbane var der enighed om at tillægge den geografiske placering i forhold til eksisterende kunstgræsbaner stor vægtning. Umiddelbart tilsagde dette en placering på Østlolland eller Nordfalster.

I forhold til Nordfalster, så har der igennem nogle år eksisteret en aftale mellem Guldborgsund Kommune og Gunslevholm Idrætsefterskole om, i den udstrækning der er plads at leje deres kunstgræsbane, i hvilken forbindelse fodboldklubberne modtager tilskud til betalingen af lejen. Aftalen kan i realiteten ophøre, dersom Gunslevholm Idrætsefterskole vælge at opsige den, hvorfor man efter banegruppens opfattelse ikke kan fastslå, at fodboldklubberne er geografisk ”dækket ind”.

Med baggrund i de af klubberne opstillede parametre, herunder adgangen til anlæggene dels via offentlig transport og dels i bil indstillede banegruppen til en placering enten i B. Frem eller NAB.

Banesyn

I oktober måned blev de årlige banesyn afviklet. Ved banesynene deltager som udgangspunkt en repræsentant fra klubben, en fra banegruppen og Guldborgsund Kommunes TM Drift. Der er her mulighed for i fællesskab at besigtige anlæggene og drøfte forbedringsbehov, der vil kunne indgå i masterplanen for pasningen af anlæggene.

Banegruppen i Guldborgsund består af Per Christensen, Kurt B. Nielsen, Leif Jantzen, René Bring Larsen, Nils Smidemann og undertegnede.

Banegruppe Guldborgsund

Steen von Würden Petersen, formand

Udvikling og uddannelsesudvalget:

2022 har været et år med udskiftning på nogle poster, som har været med til, at faggruppen kom til at se anderledes ud mandskabsmæssigt, men også nye arbejdsopgaver er kommet til. Så efter sommerferien har der måtte tænkes i nye retninger. Der er også kommet andre tiltag, som udvalget skal tage sig af.

Der er blevet snakket om hvilke kurser vi skal have sat gang i, plus der er kommet nogle forespørgsler fra de andre udvalg om vores hjælp.

Gruppen er pt i dialog med en fysioterapeut omkring kurser inden for skade forebyggelse. 1 kursus for senior-spillere og 1 for ungdomsspillere.

Den 12. november  var faggruppen inviteret til et 4 timers seminar med de andre faggruppen i DBU-LF om, hvordan vi alle kan hjælpe hinanden, og hvordan vi kan forbedre fodbolden på LF i fremtiden.

Et stort problem som skal have fokus i 2023, er dommer-situationen på LF, hvor vi i samarbejde med Dommerudvalget skal få fat i flere dommere. Vi vil også gerne se på mulighed for at lave nogle ture til andre klubber, som inspiration i vores hverdag, samt af få det interne netværk på LF til at blive større.

Udvalget består af Ib Larsen, Jacob Lejre Jensen, Martin Boesen, Rune Follemand Nielsen, og Søren Andersen.

På vegne af udvalget.

Robin Gustavsen, Formand

Kommuneudvalget:

Udvalget har i tæt samarbejde med administrationen forsøgt at skabe konkrete tiltag/aktiviteter i et så tæt samarbejde med kommunerne som overhovedet muligt.
Aktiviteterne er både direkte for klubberne, men også hvor DBU Lolland-Falster har kunnet indgå i aktiviteter på skoler, for langtidsledige, Femern byggeriet og børn og unge der er i svære situationer – En Del Af Noget Større.

DBU Lolland-Falster har indgået Velfærdsalliancer med begge kommuner, der er gældende frem til 31.12.2022.

Vi er sammen med DBU påbegyndt arbejdet med at indgå nye Velfærdsalliancer med vores to kommuner. Dette arbejde forventer vi at have på plads i starten af 2023, hvorefter vi skal underskrive velfærdsalliancerne.  
Velfærdsalliancerne skal meget gerne hjælpe vores fodboldklubberne med at kunne rekruttere, fastholde og udvikle fodbolden på Lolland-Falster.

Da DBU Lolland-Falsters bestyrelse har igangsat visionsarbejdet frem mod 2028, har vi i Kommuneudvalget også gennemgået vores aktiviteter, således, at de stemmer overens med bestyrelsens visioner.

Vi har arbejdet med, og arbejder fremadrettet med følgende aktiviteter:

 • Femern byggeriet – repræsentanter fra DBU Lolland-Falster arbejder sammen samarbejdspartnere - med at videreføre aktiviteterne i Rødby, hvor der i 2022 er henholdsvis ca. 20 hollændere og ca. 40 polakker der er startet med at spille fodbold.

 • Velfærdsalliancerne – der forhandles på to nye aftaler.

 • Get2fodboldskoler, som DBU Lolland-Falster har stået for i de sidste 8 år, som nu fremadrettet set skal afvikles af NFC.

 • Mere og bedre fodbold/idræt til alle, der består af flere forskellige aktiviteter. De aktiviteter (som vi har fået bevilget midler fra LAG til at afvikle aktiviteterne) vi har afviklet i 2022 er:
  • En Sundheds konference, hvor repræsentanter fra begge kommuner og flere forskellige andre idrætsgrene end fodbold deltog. Sundhedskonferencen afsted kom at Syd Dansk Universitet (SDU) sætter et forskningsprojekt i gang på 6 skoler på Lolland-Falster omkring 2. klasserne på skolerne. SDU afholder udgifterne på denne aktivitet – alle skoler på Lolland-Falster er inviteret – 6 skoler har positivt taget imod dette tilbud.
   SDU har vist en stor og samarbejdsvillig interesse for fodbold på Lolland-Falster, hvilket vi naturligvis værdsætter. Peter Krustrup, SDU er en af de store tovholdere på denne aktivitet.
  • Vi har afviklet en lederuddannelse for bestyrelsesmedlemmer for de klubber der ønskede at deltage. Forløbet blev afviklet over 4 gange med eksterne oplægsholdere.

 • Etablering af banegruppe i Lolland Kommune.
  DBU har afsat kr. 1. mill. til økonomisk hjælp med at anlægge Hybrid/kunstgræsbane i DBU Lolland-Falsters område.
  Vi arbejder p.t. med 2 konkrete områder, hvor der – forhåbentligt – vil blive anlagt 2 nye baner i vor 2 kommuner i 2024.

 • Partnerskabsaftalen med SHFV / Det Schleswig-Holstenske fodboldforbund.
  Vi er i færd med at tilrettelægge en del aktiviteter for vore klubber i foråret 2023, da vi var nødsaget til at udsætte igangsættelsen af aktiviteterne fra sommeren 2022.
  Der er nu sat tidsterminer på de respektive aktiviteter, således at vi kan melde dem ud lige i starten af det nye år.
  Der er en fantastisk positiv stemning fra vore tyske kollegaer, der vil udvikle fodbold-aktiviteter – sammen med fodboldklubberne på Lolland-Falster og herved DBU Lolland-Falster.

 • Belt Cup 2022. Turneringen blev i 2022 spillet i Lübeck. Belt Cup 2023 bliver nu afviklet i Nykøbing F. i juli 2023, hvilket vi er meget tilfredse med at kunne konstatere.
  Vi er i en god dialog med Femern Belt Development v/Stig Rømer Winther om tilrettelæggelse af turnering og erhvervskonference i 2023.

DBU Lolland-Falster havde i 2022 – tre danske dommere med til Belt Cup som en start på vores fremtidige samarbejde – også på dommerområdet. Det blev en stor succes med vores tre danske dommere, der fik skabt et godt netværk til deres tyske kollegaer.
Der arbejdes med at afvikle en fælles workshop med danske og tyske dommere, der forhåbentligt vil kunne resultere i nogle konkrete aktiviteter, netværk og fælles uddannelser.

Vi ser frem til i 2023 at skulle samarbejde dels med vore 2 kommuner, Lolland og Guldborgsund kommuner om en række bestående aktiviteter, herunder også Banegruppe – men dels også en række aktiviteter, der vil sikre at endnu flere piger, drenge, kvinder og mænd rekrutteres og fastholdes i at spille fodbold – samt gerne også blive frivillige i vore klubber.

Udvalget bestået af Ib Larsen, Jan Anderson, Finn Larsen, Mirko Nils Smidemann, Mirko Schönfeldt og Thomas Bonde Jensen.

Pva Kommuneudvalget

Gert Lundgaard